• Imprimeix

Atles temàtic

Autor: Dr. Josep Maria Rabella. Universitat de Barcelona
Promotor: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013

cs atlas temático; fr atlas thématique; it atlante tematico; en thematic atlas; de thematischen atlas

SUMARI

  1. Origen i evolució
  2. Temes relacionats
  3. Referències
  4. Lectures recomanades

Atles constituït, de forma única o molt predominant, per mapes i altres documents de cartografia temàtica, ja sigui d'abast universal, continental o regional. 

Encara que molts atles de cartografia general comparteixen aquesta amb alguns mapes o capítols complementaris de cartografia temàtica, els atles temàtics pròpiament així anomenats representen habitualment obres molt més especialitzades, relativament modernes i de nivell superior o universitari, mancades totalment de cartografia general o bé amb una presència molt escassa, que centren doncs l'atenció en els mapes decididament temàtics que poden ser de molt variades matèries i problemàtiques, encara que en moltes ocasions, seleccionades al voltant d'un gran tema general més o menys extens (geografia física, economia, demografia, geologia, etc.) o bé amb un enfocament molt més determinat i específicament monogràfic (energia eòlica, tensions internacionals, religions, climes, riscos ambientals, eleccions, fauna aquàtica, tràfic d'armes i drogues, formes de govern, etc.)

Un camp temàtic ben particular que, en l'àmbit dels atles, mereix una consideració especial i amb un tractament a part degut a ser extraordinàriament extens i amb tradició i personalitat cartogràfiques ben destacades és el constituït per la historia, amb les seves derivacions en les branques de la geopolítica i de l'arqueologia (vegeu l'apartat atles d'història).

Un dels primers atles íntegrament temàtic, amb una cartografia i un conjunt gràfics força originals i molt representatius de l'època, fou composat pel Professor Anton Leo Hickmann, l'any 1927. De fet, aquesta obra acompanyava l'altre volum d'atles típicament general, també editat per l'editor austríac Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt.

Però en quasi tots els altres casos es tracta doncs, habitualment, d'autèntiques obres d'assaig i d'autor, amb un cert relat o guió i mostrant una intencionalitat i una estructura centrades en qualsevol matèria específica, de caràcter físic o humà, a voltes constitutives de problemàtiques d'actualitat social, basades en dades i informacions difícilment disponibles en dècades anteriors i materialitzades en una seqüència de mapes-missatge, dissenyats amb atrevits i impactants llenguatges comunicatius, molt sovint acompanyats de textos interpretatius més o menys extensos, i de vegades amb gràfics, fotografies i altres imatges complementàries (vegeu també l'apartat de mapa temàtic).

Dos temes ja esdevinguts clàssics per a atles temàtics: la geopolítica i el desenvolupament econòmic mundial.

Origen i evolució

Malgrat que els mapes temàtics (si bé antigament amb altres noms com ara mapes especials, mapes estadístics, mapes diagramàtics, etc.), havien ja existit amb curiosos i importants precedents des de molt antic, començaren a proliferar a mitjans segle XIX, al principi sobretot amb les primeres escasses dades disponibles i fiables de geografia física, amb algunes incorporacions esporàdiques i complementàries en alguns dels millors atles generals del món. 

Dues obres, en forma d'atles i aparegudes cap al final del segle XX, veritablement innovadores i precursores de molts altres atles tant pels temes tractats i els seus enfocaments com per l'original estil del cartografiat.

Però va ser a partir de principis del segle XX, en el context d'una civilització cada cop més predominantment visual i amb una consciència creixent del valor econòmic i estratègic del territori que propicià un autèntic esclat de creativitat d'atles de tota mena, quan la cartografia temàtica s'anà incorporant de forma progressiva i com un fet natural i imprescindible en la major part dels grans atles de nivell superior, així com en les nombroses obres especialitzades i en llibres de text de biogeografia, geologia, climatologia, etc.  

             

Dos atles temàtics moderns, amb temes abans inèdits en una  cartografia expressiva i heterodoxa, en la línia de les innovadores i múltiples obres monogràfiques d'investigació i assaig periodístic tan actual.

L'espectacular increment de producció de mapes temàtics s'efectuà paral·lelament, i de forma propiciada, per l'aparició d'un creixent allau de dades i d'una multiplicitat d'informacions disponibles, primer físiques i més tard demogràfiques, econòmiques i socials en general, estimulant, combinant i consolidant innovadores tècniques i llenguatges estadístics i d'expressió cartogràfica pròpiament temàtica, ara en el nou i fascinant context de la teoria de la informació, la comunicació i la imatge, com mai no s'havia conegut abans.

Una obra dedicada a un tema ben específic: Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra, amb el detall d'un dels mapes corològics destinats a representar les àrees de distribució de cadascuna de les espècies.

Als inicis del segle XXI, cada cop més la gran majoria dels atles temàtics recents poden ser situats a mig camí entre les obres pròpiament cartogràfiques i les monografies d'assaig i investigació recolzades en mapes. Si es té en compte la pluralitat actual del mercat de lectors, la inacabable multiplicitat de temes emergents que incideixen en el territori, susceptibles per tant de ser cartografiats, i la diversitat de contextos territorials abordables possibles, des dels més locals als d'escala global, no ha de resultar gens sorprenent la immensa producció moderna d'atles temàtics, cada cop més presents, d'altra banda, en els nous i encara revolucionaris formats digitals, multimèdia, en temps real, interactius i en xarxa. Tot fa suposar que, probablement, la proliferació de nous atles temàtics amb qüestions fins i tot inèdites, intencionats enfocament i eficaces tècniques cartogràfiques de comunicació cada vegada més innovadores i atractives seguirà sorprenent tothom durant molt de temps. 

A l'adjunt apartat de referències bibliogràfiques queda reflectit, com a breu i simple exemple de la varietat temàtica a través del temps, un petit recull d'aquestes obres que resulten sempre ben atractives tant pel seu contingut informatiu com per l'eficaç i lliure llenguatge cartogràfic que utilitzen.

Un interessant i expressiu mapa anamòrfic reflectint la distribució de la població de les religions més esteses. CARRERAS, C. (ir.): Atles de la diversitat. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2004. ISBN: 84-412-0922-7.

Temes relacionats

Referències

BRUNET, Roger, BRAUMAN, Rony i MÉNARD, Robert (dir.). Atlas mondial des libertés. París, Arléa, Médecins sans Frontières, Reporters sans Frontières i G.I.P. Reclus, 1989. ISBN: 2-86959-047-4.

BUENO i TORRENS, David (dir.): Atles Ecosistemes dels Països Catalans. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2013. ISBN: 978-84-412-2255-7.

CARRERAS i VERDAGUER, Carles (dir.): Atles de la diversitat. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2004. ISBN: 84-412-0922-7. Edició en castellà: Atlas de la diversidad. 2005. ISBN: 84-412-1377-1.

CARRERAS i VERDAGUER, C. (dir.): Atles comercial de Barcelona. Barcelona, Ajuntament i Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 2003. ISBN: 84-7609-676-3.

FREYTAG, G.: Welt-Atlas. 211 Kartenauf 124Seiten und Namensverzeichnis. Viena, Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt, vers 1927. s/ISBN.

GAGO GARCÍA, Cándida: Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo. Madrid, IEPALA i Ediciones SM, 2006. ISBN: 84-675-0918-X.

GINSBURG, Norton i BERRY, J.L.: Atlas of Economic Development. Chicago, The University of Chicago Press, 1961. ISBN: 9780226296784. Trad. al castellà: Atlas del desarrollo económico. Buenos Aires, EUDEBA, 1965. s/ISBN.

HICKMANN, Anton Leo: Geographisch-Statistischer Universal-Atlas. Viena, Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt, 1927. s/ISBN.

KIDRON, Michael i SEGAL, Ronald: The State of the World Atlas. Londres, Pluto Press Ld. 1981.ISBN: 13: 9780435354954. Trad. al castellà: Atlas del estado del mundo. Barcelona, Edicions del Serbal, 1982. ISBN: 84-85800-16-8.

KIDRON, Michael i SMITH, Dan: The War Atlas. Londres, Pluto Press, 1983. ISBN: 10: 0671472496 Trad. al castellà: Atlas de la guerra. Conflicto armado-paz armada. Barcelona, Edicions del Serbal, 1984. ISBN:84-85800-90-7.

MUNTANER, Jordi i altres: Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Barcelona, Ketres editora, 1984. ISBN: 84-85256-40-9.

PEARSON, Ian: The Atlas of the Future. Londres, Myriad Ed. 1998. ISBN: 0-02-862089-5. Trad. en francès: Atlas du XXIe siècle. París, Ed. Autrement, 1998. ISBN: 2-86260-826-2.

VILANOVA RIBAS, M.: Atles electoral de la Segona República a Catalunya. 2 volums. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2005. ISBN: 84-412-1408-5.

Lectures recomanades

ALLEN, Phillip: The Atlas of Atlases. The Map Maker’s Vision of the World. Londres, Marshall, 1992. Traducció en castellà: Summa Atlas. Barcelona, Salvat, 1993.

BERTIN, ECKERT, INHOF i altres: El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de reflexions contemporànies (s. XX). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Instituto Geográfico Nacional, 2010. ISBN: 978-84-416-1558-8 i 978-84-92583-82-9.

BREWER, Cynthia A.: Designing better Maps. A Guide for GIS Users. Redlands, Califòrnia, ESRI, 2005. ISBN: 1-58948-089-9.

BREWER, Cynthia A.: Designed Maps. A Sourcebook for GIS Users. Redlands, Califòrnia, ESRI, 2008. ISBN: 978-1-58948-160-2.

CHAUMEAU, C. i THUREAU, P. (ed.): Atlas des atlas. Le monde vu d’ailleurs en 200 cartes. París, Arthaud, 2008.

CUFF, David J. i MATTSON, Mark T.: Thematic Maps. Their Design and Production. Londres i Nova York, Methuen, 1982. ISBN: 0-416-33500-4.

HERNANDO RICA, Agustín: "Los atlas temáticos del siglo XIX", a Revista de Geografia, vol. XXXII-XXXIII. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999. ISSN: 0048-7708.

LASSALLE, Thierry: Cartographie. 4.000 ans d'aventures et de passion. París, Editions Natham, 1990. ISBN: 2-86479-155-2.

LEFORT, Jean: L'aventure cartographique. París, Éditions Belin, Pour la Science, Bibliothèque scientifique. 2004. ISBN: 2-84245-069-8.

ROBINSON, Arthur Howard.: Early Thematic Mapping in the History of Cartography. Chicago i Londres, The University of Chicago Press, 1982. ISBN: 0-226-72285-6.

RABELLA i VIVES, Josep Ma.: Cartografia, cultura i societat” a El mapa com a llenguatge geogràfic. Treballs de la Societat catalana de Geografia, núm.  65,2on Congrés Català de Geografia,Ponències i aportacions. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008. ISSN: 1133-2190.