• Imprimeix

WMS Base topogràfica 1:25.000 (2005-2016)

URL de conexió

http://geoserveis.icgc.cat/icc_bt25m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles

Categoria

Tipus representació

Capa

Nom capa

Rang d’escales

Altimetria

x

Talussos, marges (àrees)

02_ALTI_PA

1:7.501

1:25.000

x

Corbes de nivell senzilles o intercalades -continuïtat- (línies)

13_ALTI_LN

1:7.501

1:25.000

x

Corbes de nivell mestres -continuïtat- (línies)

14_ALTI_LN

1:7.501

1:25.000

o

Corbes de nivell senzilles o intercalades (línies)

15_ALTI_LN

1:7.501

1:25.000

o

Corbes de nivell mestres (línies)

16_ALTI_LN

1:7.501

1:25.000

x

Talussos, marges -límits inferiors- (línies)

26_ALTI_LN

1:7.501

1:25.000

o

Talussos, marges -límits superiors- (línies)

27_ALTI_LN

1:7.501

1:25.000

o

Cotes altimètriques (punts, textos)

47_ALTI_PNTX

1:7.501

1:25.000

o

Corbes de nivell mestres (textos)

48_ALTI_TX

1:7.501

1:25.000

Hidrografia

x

Masses d'aigua -continuïtat- (àrees)

11_HIDR_PA

1:7.501

1:25.000

o

Masses d'aigua (àrees)

12_HIDR_PA

1:7.501

1:25.000

o

Recintes d'aigua (àrees)

19_HIDR_PA

1:7.501

1:25.000

x

Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (línies)

20_HIDR_LN

1:7.501

1:25.000

o

Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (línies)

21_HIDR_LN

1:7.501

1:25.000

x

Eixos de la xarxa hidrogràfica -continuïtat- (línies)

22_HIDR_LN

1:7.501

1:25.000

o

Eixos de la xarxa hidrogràfica -trams no elevats- (línies)

23_HIDR_LN

1:7.501

1:25.000

o

Eixos de la xarxa hidrogràfica -trams elevats- (línies)

39_HIDR_LN

1:7.501

1:25.000

Poblament

o

Illes urbanitzades (àrees)

03_POBL_PA

1:7.501

1:25.000

o

Recintes (àrees)

04_POBL_PA

1:7.501

1:25.000

o

Camps d'esports, parterres, hivernacles, esculleres (àrees)

07_POBL_PA

1:7.501

1:25.000

o

Edificacions, altres construccions (àrees)

18_POBL_PA

1:7.501

1:25.000

x

Conduccions -continuïtat- (línies)

24_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

o

Conduccions -trams no elevats- (línies)

25_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

x

Salines, abocadors -contorns- (línies)

28_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

o

Edificacions, altres construccions -contorns- (línies)

29_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

o

Edificacions, altres construccions (punts)

30_POBL_PN

1:7.501

1:25.000

o

Túnels, ponts, passarel.les, peatges (línies)

38_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

o

Conduccions -trams elevats- (línies)

43_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

o

Línies elèctriques (línies)

44_POBL_LN

1:7.501

1:25.000

Punts referència

o

Punts de referència (punts, textos)

46_PREF_PNTX

1:7.501

1:25.000

Toponímia

o

Topònims (textos)

45_TOPO_TX

1:7.501

1:25.000

Vegetació

x

Rambles inundables -continuïtat- (àrees)

05_VEGE_PA

1:7.501

1:25.000

o

Rambles inundables (àrees)

06_VEGE_PA

1:7.501

1:25.000

o

Elements de coberta del sòl (àrees)

08_VEGE_PA

1:7.501

1:25.000

x

Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (línies)

09_VEGE_LN

1:7.501

1:25.000

o

Tallafocs (línies)

10_VEGE_LN

1:7.501

1:25.000

Vies comunicació

x

Eixos de carrers (línies)

31_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

x

Ferrocarrils, altres sistemes de transport -continuïtat- (línies)

32_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

x

Camins, corriols -continuïtat- (línies)

33_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

x

Carreteres  -continuïtat- (línies)

34_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

o

Ferrocarrils, altres sistemes de transport -trams en superfície, en túnel o soterrats- (línies)

35_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

o

Camins, corriols -trams en superfície, en túnel o soterrats- (línies)

36_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

o

Carreteres -trams en superfície, en túnel o soterrats- (línies)

37_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

o

Ferrocarrils, altres sistemes de transport -trams elevats- (línies)

40_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

o

Camins, corriols -trams elevats- (línies)

41_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

o

Carreteres -trams elevats- (línies)

42_VIES_LN

1:7.501

1:25.000

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt25m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=02_ALTI_PA,03_POBL_PA,04_POBL_PA,05_VEGE_PA,06_VEGE_PA,07_POBL_PA,08_VEGE_PA,09_VEGE_LN,10_VEGE_LN,11_HIDR_PA,12_HIDR_PA,13_ALTI_LN,14_ALTI_LN,15_ALTI_LN,16_ALTI_LN,18_POBL_PA,19_HIDR_PA,20_HIDR_LN,21_HIDR_LN,22_HIDR_LN,23_HIDR_LN,24_POBL_LN,25_POBL_LN,26_ALTI_LN,27_ALTI_LN,28_POBL_LN,29_POBL_LN,30_POBL_PN,31_VIES_LN,32_VIES_LN,33_VIES_LN,34_VIES_LN,35_VIES_LN,36_VIES_LN,37_VIES_LN,38_POBL_LN,39_HIDR_LN,40_VIES_LN,41_VIES_LN,42_VIES_LN,43_POBL_LN,44_POBL_LN,45_TOPO_TX,46_PREF_PNTX,47_ALTI_PNTX,48_ALTI_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=351175.731955897,4552068.01472663,354159.013516976,4555051.29628771&WIDTH=520&HEIGHT=520

 

El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.

El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandaritzada de la base o no, de la següent manera:

  • o: representació estandaritzada de la base
  • x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc)