• Imprimeix

Què són els Geotreballs?

Tal com es diu en el preàmbul de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya, el Mapa geològic de Catalunya es configura com un instrument fonamental per a l'exercici de les funcions que aquesta mateixa Llei encomana a l'Institut: l'estudi, l'assessorament a les administracions públiques i a la societat en general, la investigació i la informació sobre el sòl i el subsòl, que constitueixen una eina indispensable per a promoure les diverses polítiques i actuacions, tant públiques com privades, que tenen l'eix operatiu en el sòl, i també per a establir les mesures preventives o correctores necessàries en situacions de risc geològic.

En sentit estricte, un mapa geològic és un document cartogràfic que utilitza un mapa topogràfic com a suport de la informació geològica, edafològica o altra informació de temàtica geològica (geotemàtica) en el qual es representen gràficament la constitució física del sòl i el subsòl, moltes de les propietats dels materials que els formen, el seu comportament i la seva dinàmica o els recursos que conté. En un sentit general, es pot dir que un mapa geològic és un conjunt de conjunts d'informació geològica, edafològica o geotemàtica que es representen al damunt d'un suport cartogràfic de tipus topogràfic.

Tal com disposa el Decret de desplegament parcial de la Llei de l'Institut Geològic de Catalunya, de 3 de novembre de 2009, l'objectiu del Mapa geològic de Catalunya és proporcionar a les diferents administracions i als ciutadans documents geològics, edafològics i, en general, geotemàtics complets i formalment homogenis, que siguin adequats per donar suport al planejament territorial i urbanístic, a l'execució d'obres de les administracions públiques, a la prevenció i, en general, la gestió de riscos, així com a la resta d'activitats que necessitin informació geològica, edafològica o, en general, geotemàtica. El Mapa geològic de Catalunya es realitza a les escales pròpies de la planificació territorial i urbanística, i també a qualsevol altra escala que sigui adient.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 6551, de 30 de gener de 2014, es publica la Llei 2/2014, de creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la supressió de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). Aquesta nova institució entra en funcionament l'1 de febrer de 2014.

Les seves funcions són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, en els termes establerts per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.

Pel que fa als continguts del Mapa geològic de Catalunya, el Decret determina que, com a mínim, inclogui la documentació següent:Cada un d'aquests documents, o sèrie cartogràfica, representa una "capa d'informació" i el conjunt d'aquestes sis capes d'informació és el Mapa geològic de Catalunya. El sistema que utilitza l'Institut Cartogràfic i Geològic per a la seva realització és el que anomena "Geotreballs".

Tots els documents o sèries cartogràfiques que es presenten a escala 1:25.000 abasten la superfície sencera de Catalunya (31.895,3 km2), dividida en 304 fulls, mentre que el Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000 inclou els nuclis dels municipis de més de 10.000 habitants i totes les capitals de comarca.

La informació geològica, edafològica i geotemàtica és obtinguda i elaborada per l'ICGC, amb la col·laboració de altres ens de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local.

Les bases topogràfiques de suport de la informació geotemàtica de l'ICGC són, per a les sèries a escala 1:25.000, el Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000, amb el seu tall cartogràfic en 304 fulls, i, per a la sèrie a escala 1:5.000, el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000.

Els fulls són documents autoconsistents, que contenen tota la informació necessària per a la seva correcta lectura i interpretació. Els elements geològics representats en un full tenen continuïtat cartogràfica en els fulls veïns.

La publicació de les sèries cartogràfiques de l'ICGC es realitza en coedició amb altres agències i departaments de la Generalitat (Agència Catalana de l'Aigua, al Geotreball V: Mapa hidrogeològic; i Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al Geotreball IV: Mapa de sòls).

La utilitat dels fulls que integren aquests mapes i sèries cartogràfiques és proporcionar una visió de conjunt del medi geològic i de les dinàmiques que hi tenen lloc, un marc necessari que facilita la planificació dels estudis i les actuacions concretes de detall que cal realitzar a l'escala de projecte.


  • Disposar d'un mapa geològic, edafològic o geotemàtic d'abast general, a les escales de 1:25.000 i 1:5.000 o més petites, no eximeix en cap cas de realitzar els estudis i les anàlisis de detall i d'abast local necessaris per a l'execució d'obres d'edificació, obres públiques, per a l'exploració i l'explotació dels recursos geològics i edafològics i per a la prevenció dels riscos geològics a l'escala de municipi.
    En aquest sentit, cal tenir en consideració el que disposen la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme) i el Decret que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme).