• Imprimeix

Publicitat activa

Article 10. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no té assignades, dins les seves atribucions, l’elaboració de normes o instruccions, motiu pel que no és d’aplicació el que estableix aquest punt.

Article 15. Transparència en l’activitat subvencional

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no ha atorgat cap subvenció ni ajut públic durant l'exercici 2016. Igualment no té previst convocar-ne cap durant l'exercici pressupostari 2017.