• Imprimeix

Accions i tasques de l'ICGC

Accions de la Tasca C

Per obtenir una visió general dels riscos costaners a la Mediterrània nord-occidental s'ha pres com a exemple el litoral català, un ambient amb marees de relativa poca importància. La Tasca C es duu a terme seguint les recomanacions de la CE i les directives existents (Directiva 2007/60/CE) en les condicions actuals i sota l'escenari de canvi climàtic. La cartografia dels perills es fa, principalment, a dues escales (1:25.000 i 1:100.000).

La caracterització i cartografia dels perills i els riscos (desastres) costaners més rellevants al llarg de la costa catalana serveix per identificar possibles punts negres en platges urbanes i costes amb infraestructures susceptibles d'estar en risc i, finalment, per determinar un conjunt de platges de referència per realitzar la predicció mitjançant el sistema iCoast.

Accions que comprèn la tasca C:

  • C1. Inventari de desastres costaners contemporanis relacionats amb els temporals.
  • C2. Caracterització dels agents impulsors.
  • C3. Cartografia.
  • C4. Platges de referència.

Les tasques de l'ICGC se centren en el desenvolupament de l'acció C.3 (Cartografia). Aquesta acció establirà les bases per a una futura plataforma SIG on es mostraran els resultats obtinguts en les tasques anteriors, amb èmfasi en el litoral català. Això es fa utilitzant els estàndards ja utilitzats per l'ICGC en les seves bases de dades de riscos geològics i serveis de mapes web (Geoíndex Visualitzador i WMS), i servirà per identificar possibles punts negres.

La informació obtinguda en l'Acció C.1 es cartografia i s'estructura en un sistema d'informació que esta disponible a la pàgina web del projecte. El servei de mapes integra tota la informació cartogràfica del projecte: els desastres costaners documentats, les platges de referència i les localitzacions de les alertes primerenques i els dispositius d'alerta. Com a resultat final i objectiu del projecte, la informació de les prediccions es mostra en el servei de mapes.

Recursos Geoíndex - Projecte iCoast