• Imprimeix

Postprocés - Fitxers RINEX

Descarrega fitxers RINEX d'observació d'estacions GNSS.

Sobre els fitxers RINEX

Des del servidor FTP de Geofons es poden descarregar fitxers RINEX horaris a 1 segon i diaris a 30 segons, per a totes i cadascuna de les estacions que formen la xarxa CatNet en la versió 2.11 i per PLAN i EBRE en la versió 3.02 (amb observables GALILEO).

Les dades estan doblement comprimides: una primera compressió Hatanaka i una compressió final binaria al format UNIX.

Estructura general

Els fitxers ubicats a ftp://geofons.icgc.cat/rinex/ (versió 2.11) i a ftp://geofons.icgc.cat/rinex3/ (versió 3.02) s’organitzen segons l'estructura

/Tipus/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/

On:

 • Tipus: Indica si els fitxers RINEX són diaris o horaris (‘diari_30s’ o ‘horari_1s’)
 • RefData.YY: Indica l’any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: any 2009 seria YY=09)
 • Month.MMM: Indica el mes en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: Month.Jul seria July)
 • Day.DD: Indica el dia en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 3.02

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/XXXXMRCCC_S_YYYYDDDHHMM_PPU_DDU_TT.FFF.CCC

On:

 • XXXXMRCCC (9 caràcters): Nom, número del monument, número del receptor i codi ISO de país.
 • S (1 caràcter): Font de les dades (receptor, stream o desconegut) per la generació de les observacions.
 • YYYYDDDHHMM (11 caràcters): Inici de les dades contingudes al fitxer.
 • PPU (3 caràcters): Període (nominal) i unitats (minuts, hora, dies, any o no especificat) de les dades del fitxer.
 • DDU (3 caràcters): Valor i unitats (hertzs, minuts, hora, dies, any o no especificat) de les dades del fitxer.
 • TT (2 caràcters): Tipus de dades contingudes al fitxer (GPS, GLONASS, Galileo, Mixed, SBAS, Navigation…).
 • FFF (3 caràcters): Format del fitxer (RINEX: rnx, Hatanaka: crx…).
 • CCC (2-3 caràcters): Compressió del fitxer (gz…).

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar al directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per l'estació.

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 2.11

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/SSSSDDDX.YYT.Z

On:

 • SSSS: Identificador de l'estació de la xarxa CatNet.
 • DDD: Dia de l'any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX.
 • X: Per als fitxers diaris a 30 segons, aquest caràcter pren el valor '0'. Per als fitxers horaris a 1 segon, aquest caràcter pren un valor entre 'A' i 'X', en acord a l'hora del dia.
 • YY: Any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX.
 • T: Indica si el fitxer és d’observacions (RINEX: 'o', Hatanaka: 'd'), d’efemèrides GPS ('n') o d’efemèrides GLONASS ('g').
 • Z: Indica que és un fitxer amb compressió binaria en format UNIX.

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar al directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per l'estació.

Fitxers horaris de 1 segon (RINEX 3.02)

Amb observables GALILEO. Només disponibles per a les estacions EBRE i PLAN

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 3.02)

Amb observables GALILEO. Només disponibles per a les estacions EBRE i PLAN

Fitxers horaris de 1 segon (RINEX 2.11)

Disponibles per a totes les estacions

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 2.11)

Disponibles per a totes les estacions