• Imprimeix

Postprocés - Fitxers RINEX

Descarrega fitxers RINEX d'observació d'estacions GNSS.

Sobre els fitxers RINEX

Des del servidor FTP de Geofons es poden descarregar fitxers RINEX horaris a 1 segon i diaris a 30 segons, per a totes i cadascuna de les estacions que formen la xarxa CatNet en la versió 2.11 i per PLAN i EBRE en la versió 3.02 (amb observables GALILEO).

Les dades estan doblement comprimides: una primera compressió Hatanaka i una compressió final binaria al format UNIX.

Estructura general

Els fitxers ubicats a ftp://geofons.icgc.cat/rinex/ (versió 2.11) i a ftp://geofons.icgc.cat/rinex3/ (versió 3.02) s’organitzen segons l'estructura

/Tipus/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/

On:

 • Tipus: Indica si els fitxers RINEX són diaris o horaris (‘diari_30s’ o ‘horari_1s’)
 • RefData.YY: Indica l’any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: any 2009 seria YY=09)
 • Month.MMM: Indica el mes en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: Month.Jul seria July)
 • Day.DD: Indica el dia en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 3.02

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/XXXXMRCCC_S_YYYYDDDHHMM_PPU_DDU_TT.FFF.CCC

On:

 • XXXXMRCCC (9 caràcters): Nom, número del monument, número del receptor i codi ISO de país.
 • S (1 caràcter): Font de les dades (receptor, stream o desconegut) per la generació de les observacions.
 • YYYYDDDHHMM (11 caràcters): Inici de les dades contingudes al fitxer.
 • PPU (3 caràcters): Període (nominal) i unitats (minuts, hora, dies, any o no especificat) de les dades del fitxer.
 • DDU (3 caràcters): Valor i unitats (hertzs, minuts, hora, dies, any o no especificat) de les dades del fitxer.
 • TT (2 caràcters): Tipus de dades contingudes al fitxer (GPS, GLONASS, Galileo, Mixed, SBAS, Navigation…).
 • FFF (3 caràcters): Format del fitxer (RINEX: rnx, Hatanaka: crx…).
 • CCC (2-3 caràcters): Compressió del fitxer (gz…).

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar al directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per l'estació.

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 2.11

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/SSSSDDDX.YYT.Z

On:

 • SSSS: Identificador de l'estació de la xarxa CatNet.
 • DDD: Dia de l'any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX.
 • X: Per als fitxers diaris a 30 segons, aquest caràcter pren el valor '0'. Per als fitxers horaris a 1 segon, aquest caràcter pren un valor entre 'A' i 'X', en acord a l'hora del dia.
 • YY: Any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX.
 • T: Indica si el fitxer és d’observacions (RINEX: 'o', Hatanaka: 'd'), d’efemèrides GPS ('n') o d’efemèrides GLONASS ('g').
 • Z: Indica que és un fitxer amb compressió binaria en format UNIX.

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar al directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per l'estació.

Fitxers horaris d'1 segon (RINEX 3.02)

Amb observables GALILEO. Només disponibles per a les estacions EBRE i PLAN

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 3.02)

Amb observables GALILEO. Només disponibles per a les estacions EBRE i PLAN

Fitxers horaris d'1 segon (RINEX 2.11)

Disponibles per a totes les estacions

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 2.11)

Disponibles per a totes les estacions