Política de qualitat | icgc

Política de qualitat

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions, que són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia, i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol d’acord amb les funcions i responsabilitats especificades als seus Estatuts.

Les seves funcions i estratègies es troben publicades i disponibles a la pàgina de presentació.

L'Institut manifesta el seu compromís envers la innovació tecnològica i la millora contínua de la qualitat del seus productes i serveis per a una major satisfacció de clients i ciutadans i per a un òptim aprofitament dels recursos.

L’ICGC impulsa i manté una eina corporativa que ajuda a l'obtenció d'una visió global i integrada dels processos productius, a la gestió dels recursos i a l'avaluació periòdica de la seva eficàcia i eficiència d'acord amb els compromisos següents:

  • Revisar periòdicament el Sistema de Qualitat i, amb la col·laboració del personal de l’empresa, millorar l’eficàcia i eficiència dels processos productius.
  • Treballar per a donar resposta a les necessitats presents i futures d’usuaris i clients.
  • Complir els requisits legals aplicables i altres requisits.
  • Potenciar la incorporació de les noves tecnologies i tècniques de treball en el camp de la producció cartogràfica aplicant les polítiques establertes  de seguretat de la informació.
  • Promoure l’ús de la cartografia digital i l’harmonització de les dades geogràfiques per donar suport a la Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/EC del Parlament Europeu i del Consell, 25-4-2007, L108/1).
  • Millorar de forma contínua les activitats de l’ICGC i reduir-ne l’impacte ambiental, tal com s’estableix a la seva política ambiental.
  • Formar el personal, de forma continua per mantenir el nivell d’eficàcia dels processos productius dins l’abast del sistema.

 

Per tot això, la Direcció de l'ICGC s’obliga a mantenir al dia aquesta política, posant els recursos necessaris al seu abast i comprometent-se a la seva difusió a tots el grups d’interès pertinents.

 

Miriam Moysset Gil
Directora de l'ICGC

Barcelona, 1 de desembre de 2023.

 

Imatge
NDV ISO9001

 

A tal efecte, l’ICGC desplega i actualitza el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) d'acord amb la Norma ISO 9001:2015 amb el camp d’aplicació “Producció de la Base Topogràfica de Catalunya 1:5000 i producció i distribució del Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya i del Model Digital del Terreny. Producció i distribució de l’Ortofoto Territorial de Catalunya”.

 
 

Data de revisió: 1 de desembre de 2023.