Geoinformació en línia (Geoserveis) | icgc

Geoinformació en línia (Geoserveis)

Utilitza geoinformació en línia en les teves aplicacions sense haver de descarregar-la

Cartografia vectorial per a les vostres aplicacions mitjançant serveis REST

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

WMS Cobertes del sòl

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS Geoíndex

Utilitzeu cartografia de fons (mapes topogràfics, ortofotos...) en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS, WMTS o tessel·les vector

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS i WFS

WMS i WFS Límits administratius

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

WMS Quadrícules UTM

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Zones de vegetació a la imatge NDVI (colors: vermell, correspon a aigua; taronja, a sòl o vegetació morta; groc, vegetació dispersa; verd clar, vegetació abundant; verd fosc, vegetació molt densa)

Afegeix mapes i fotos aèries de l'ICGC amb les API d'ArcGis, Leaflet, Mapbox, OpenLayers...

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth

Serveis ICGC per a aplicacions d'escriptori: Google Earth

Especificacions dels Geoserveis, problemes freqüents...

Estat de progrés d'obsolescència programada