Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 | icgc

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000

El Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (MG250m v3, 2021) té com a finalitat oferir informació geològica de caràcter sintètic, compilada en un sol document cartogràfic, que proporcioni una visió global de la constitució geològica del territori. Es continua fent la distribució en format SHP de la 2ª edició, de l'any 2002 i recentment, al Desembre de 2021 ha estat actualitzat a la seva versió 3 disponible en format GeoPDF.

   

Format SHP

El ZIP que es descarrega inclou els següents fitxers:

 • mg250mv20sh0fl1.shp: Falles (línies).
 • mg250mv20sh0cl1.shp: Contactes geològics (línies). 
  Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte.
  • DESCRIPCIO: Descripció de l'objecte.
 • mg250mv20sh0gp1.shp: Unitats geològiques (polígons). 
  Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte (Epígraf de la unitat).
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.
  • ClasLitoEd: Classificació segons litologia i edat.
  • ERA: Era geològica.
  • PERIODE: Període geològic.
  • EPOCA: Època geològica.
  • EDAT: Edat geològica.
  • MET: Tipus de metamorfisme.
  • PROTOLIT: Protòlit de la unitat metamòrfica.
  • EDAT_MET: Edat geològica del metamorfisme.
 • mg250mv20sh0ap1.shp: Dipòsits antròpics (polígons). 
  Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte (Epígraf de la unitat).
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.
  • EDAT: Assignació edat: Antropocè.
 • mg250mv20_01ca.pdf: Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP).
 • mgc250mv20sh0_00ca.style: Llibreria d'estils d'ESRI.
 • MG250mv20sh0_00ca.lyr: Fitxer layerfile per carregar la visualització recomanable de les dades i la simbolització.

 

El sistema de referència de les dades distribuïdes és ETRS89 UTM31N.

 

Llegenda del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 [PDF, 3 MB; Abril 2022]

 

Imatge
Logo CC BY 4.0

Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació
 

Presentació

El Mapa geològic és el resultat de la síntesi de les dades geològiques disponibles en el moment de la seva elaboració, l'any 1988. El procés de síntesi, dut a terme pel Servei Geològic de Catalunya, va consistir en la transcripció de la informació cartogràfica sobre la base topogràfica a escala 1:250.000 i en la construcció d'una llegenda que permetés estructurar la informació geològica en diferents nivells, correlacionant totes aquelles unitats cartogràfiques equivalents, per bé que es trobin allunyades geogràficament.

El MG250mv20 ha estat format a partir de l'anàlisi i la transcripció de més de 125 mapes geològics parcials, entre publicats i inèdits. El procés de síntesi geològica ha comportat algunes modificacions dels mapes consultats. La informació cartogràfica s'ha completat amb dades recollides en més de 1.000 articles i treballs d'investigació, publicats i inèdits, d'abast geogràfic local o regional i objectius temàtics específics o generals.

Aquesta versió respecte a distribucions anteriors respon a un nou model de dades de distribució i incorpora millores detectades tant dels atributs com de les geometries.

La informació geològica es va realitzar tenint com a referència la base cartogràfica disponible en el moment d'elaboració. És per això que poden existir divergències entre la línia de costa d'aquesta informació geològica i les darreres versions de bases cartogràfiques de l'ICGC.

La informació del Mapa geològic 1:250.000 s'organitza en quatre agrupacions d'objectes geològics: falles, contactes geològics, unitats geològiques i dipòsits antròpics.

Cada agrupació d'objectes geològics, malgrat que en la majoria dels casos corresponen a cossos o superfícies en un espai 3D, en els fitxers de distribució (shapes 2D) es representen segons la geometria associada al shape (polígons, línies i punts). Cada objecte geològic es caracteritza per una sèrie d'atributs.

Falles

S'hi representen les diferents tipologies de falles (normals, inverses, de moviment en direcció, etc.) i els encavalcaments, d'escala macroscòpica. Els objectes geològics continguts en aquest fitxer, es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia.

Contactes geològics

S'hi representen dos tipus de contactes (indiferenciat i transicional). Els objectes geològics continguts en aquest fitxer es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia.

Unitats geològiques

Són cossos tridimensionals que corresponen a volums de roca caracteritzats per la litologia i l'edat geològica. Les unitats geològiques estan limitades pels diferents tipus de contactes geològics, per falles o per encavalcaments. Cada unitat litològica te assignat un epígraf propi distintiu de la unitat. Les sigles de l'epígraf indiquen, en la majoria dels casos, l'edat i la litologia principal de la unitat. En el fitxer de distribució, les unitats geològiques es representen amb polígons que corresponen a la intersecció de cossos geològics 3D amb la superfície topogràfica.

Dipòsits antròpics

S'hi representen les obres portuàries. Es representen en forma d'àrees (polígons) que corresponen a la intersecció dels cossos tridimensionals dels dipòsits amb la superfície topogràfica.