WMS Geotèrmia superficial local | icgc

WMS Geotèrmia superficial local

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?

Versió: 28/01/22.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031.
  • Formats GetMap suportats: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, GIF, SVG.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegend.

Capes disponibles

 

Zona d'estudi

CapaNom de capaRang d'escales
Àmbit del projecte MUSEambit_girona_MUSE----
Àrees urbanitzadesarees_urbanitzades

--

--

 

Xarxa d'estacions geotèrmiques

CapaNom de capaRang d'escales
Estacions geotèrmiques de la xarxa primàriaxeg_girona_primaria1:10.0001:100.000
Estacions geotèrmiques de la xarxa secundàriaxeg_girona_secundaria1:10.0001:100.000

 

Geologia i aqüífers

CapaNom de capaRang d'escales
Principals estructures geològiquesfalles_principals1:10.0001:100.000
Profunditat nivell d'aigua (m)profunditat_np1:10.0001:100.000
Isolínies del gruix dels aqüífers quaternaris (m)isolin_gruix_qt1:10.0001:100.000
Gruix aqüífers quaternaris (m)gruix_qt1:10.0001:100.000
Isolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m)isolin_gruix_neog1:10.0001:100.000
Gruix aqüífer del Neogen de la Selva (m)gruix_neog1:10.0001:100.000
Isolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona (m)isolin_gruix_eoc_fmg1:10.0001:100.000
Gruix aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m)gruix_eoc_fmg1:10.0001:100.000
Transmissivitat dels dipòsits quaternaris (m2/d)transmissivitat_qt1:10.0001:100.000
Transmissivitat del Neogen de la Selva  (m2/d)transmissivitat_neog1:10.0001:100.000
Transmissivitat de les calcàries de Girona de l'Eocè (m2/d)transmissivitat_eoc_fmg1:10.0001:100.000

 

Paràmetres tèrmics del subsol

CapaNom de capaRang d'escales
Dades de temperatura subsol a 18 m (ºC)dades_temp_subsol_18m1:10.0001:100.000
Isolínies temperatura subsol a 18 m (ºC)isolin_temp_subsol_18m1:10.0001:100.000
Temperatura mitjana subsol a 18 m (ºC)temp_subsol_18m1:10.0001:100.000
Dades de temperatura subsol a 50 m (ºC)dades_temp_subsol_50m1:10.0001:100.000
Isolínies temperatura subsol a 50 m (ºC)isolin_temp_subsol_50m1:10.0001:100.000
Temperatura mitjana subsol a 50 m (ºC)temp_subsol_50m1:10.0001:100.000
Conductivitat tèrmica equivalent (W/mK)conductivitat_term_subsol1:10.0001:100.000
Capacitat tèrmica volumètrica (MJ/m³K)capacitat_term_volum_subsol1:10.0001:100.000

 

Potencial geotèrmic

CapaNom de capaRang d'escales
Potencial geotèrmic sistemes tancats - CLS (MWh/any)potencial_geotermic_CLS1:10.0001:100.000
Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW)potencial_geotermic_OLS1:10.0001:100.000
Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) pels 100 m superiorspotencial_geotermic_OLS_100m1:10.0001:100.000

 

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=conductivitat_term_subsol&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=476664.232370691,4641653.11026076,487499.301070425,4650569.937199&WIDTH=723&HEIGHT=595

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=xeg_girona_primaria&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:4326&BBOX=41.9361261696092,2.76159827291131,42.0082251848218,2.8492076645058&WIDTH=723&HEIGHT=595