Atles geològic de Catalunya | icgc

Atles geològic de Catalunya

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

L'Atles geològic de Catalunya apropa el coneixement sobre la constitució geològica del territori a la societat

En un mapa geològic es representen els elements geològics, convenientment simbolitzats

Representació gràfica de la intersecció dels cossos geològics en el subsòl amb un pla vertical

Fotografies dels principals tipus de roques que mostren la varietat de tipus litològics que afloren a Catalunya

Des dels vestigis més antics fins la nostra era

Paleogeografia de Catalunya dels darrers 120 milions d'anys, des del Cretaci superior fins a l'actualitat

Mostra gràfica de la successió d'esdeveniments geològics registrats a Catalunya

La taula del Temps geològic és el marc en el qual s'inscriu la història de la Terra

Recull els termes geològics que consten a la llegenda de les unitats cartogràfiques i de símbols convencionals del Mapa geològic de Catalunya 1:50.000

Taula dels temps geològics i representació gràfica de l'escala temporal emprada en geologia amb la indicació del seu significat o l'etimologia