• Imprimeix

Presentació de l'arbitratge per l'ICGC

L’arbitratge com a sistema alternatiu de resolució de conflictes

Les empreses i professionals adherits al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

A l’arbitratge, les parts es sotmeten a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Les Juntes Arbitrals de Consum són els òrgans competents per realitzar els arbitratges de consum. A Catalunya hi ha 8 juntes Arbitrals municipals (Barcelona, Badalona, Lleida, Vilafranca del Penedès, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Terrassa) i la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (d’àmbit autonòmic).

Els àrbitres són professionals amb reconeguda experiència i resolen de manera imparcial, respectant els mateixos principis i amb les mateixes garanties que a la via judicial i  han estat acreditats per la Junta Arbitral de Consum.

 

Qui pot accedir a l’arbitratge de consum?

Els protagonistes del sistema són els consumidors o usuaris i el empresaris o professionals que comercialitzen bens o serveis al mercat.

Les persones consumidores i usuàries, d’acord amb la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, són les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

Empresari o empresària és qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que, en l’acompliment d’un negoci, un ofici o una professió, comercialitza béns o serveis o, de qualsevol altra manera, actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional.

Una relació de consum és, doncs, qualsevol relació establerta entre, d’una banda, empresaris, intermediaris o l’Administració com a prestadora de béns i serveis i, d’altra banda, les persones consumidores. Aquesta relació comprèn la informació, l’oferta, la promoció, la publicitat, la comercialització, la utilització, la venda, i el subministrament de béns i serveis, i també les obligacions que en derivin.

 

Les reclamacions

Una vegada arriba una reclamació, abans de que tingui lloc l’arbitratge, sempre s’ofereix a les parts la possibilitat de fer una mediació, que és voluntària. En moltes ocasions es soluciona el conflicte per aquesta via. Els mediadors de l’Agència Catalana del Consum,  tenen la qualificació per ser-ho, i intervenen de manera imparcial i neutral així com les mediacions que facin, en el seu cas, les entitats acreditades per a fer mediació de consum.

El Reial Decret 231/2008  de 15 de febrer, pel qual es  regula el Sistema Arbitral de Consum diu expressament a l’article 35.1: ‘’Es pot acordar la inadmissió a tràmit de les sol.licituds d’arbitratge que resultin infundades i aquelles en les que no s’apreciï afectació dels drets i legítims interessos econòmics dels consumidors’’.  Això significa que no s’admeten a tràmit les reclamacions en què concorri alguna de les circumstàncies descrites. S’ha de tenir en compte que es tracta d’un servei públic gratuït, tant per l’empresa com pel consumidor i sostingut amb diners públics.

Està demostrat que el fet que una empresa estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum, no comporta un augment del nombre de reclamacions.

 

L’adhesió

L’ICGC s’adhereix al sistema arbitral de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa visible mitjançant un distintiu oficial d’adhesió, que s’ha d’exhibir en un lloc visible de l’establiment, a la web de l’empresa o utilitzar-lo en la publicitat, factures i documentació  comptable. Aquest símbol es considerat per llei un distintiu de qualitat, que  també implica un avantatge competitiu, professionalitat i confiança vers el seu client.

El tràmit d’adhesió és molt senzill. Només cal omplir un formulari: https://consum.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-al-sistema-arbitral-del-consum?category=730e9680-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

La Oferta Pública pot incloure limitacions (prèviament autoritzades) i té una  vigència mínima d’un any. És indefinida si no es manifesta el contrari i es pot denunciar amb 30 dies d’antel.lació.

 

 

Beneficis de l’adhesió

El distintiu de l’arbitratge de consum és un símbol de qualitat en els productes que es comercialitzen i en els serveis que es presten ja que implica que si hi ha un conflicte el client sap que serà atès. Per altra banda, l’empresa sap que uns àrbitres imparcials, donaran una solució en cas de controvèrsia de forma àgil i  gratuïta. 

A més, el professional té l’avantatge que si un client sol.licita un arbitratge, li pot reclamar les quantitats que li deu derivades dels fets reclamats, i el laude (el que seria la sentència en el sistema judicial) es d’obligat compliment.

Per tant, una empresa o professional que s’adhereix, es destaca dels que no ho estan, i ofereix un valor afegit en els seus productes i serveis, i està també protegida. S’ha de tenir en compte que encara que l’empresa no tingui la raó, mai serà condemnada en costes, com pot passar en el sistema judicial.

Per més informació podeu consultar l’enllaç següent:

https://consum.gencat.cat/ca/empreses/aspectes-voluntaris/adhesio-al-sistema-arbitral-de-consum/