• Imprimeix

Notícia 563 - L'ICGC s'adhereix al sistema arbitral de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

22/12/22 10:37

L'adhesió de l'ICGC al sistema arbitral de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya permet que sigui aquest arbitratge la manera de resoldre els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els clients que es relacionen amb l'Institut com a prestador de béns i de serveis. A l'arbitratge, les parts se sotmeten a la decisió que prengui un òrgan arbitral.

Aquesta adhesió es fa visible amb la incorporació del distintiu oficial d'adhesió a la web i a la documentació de l'Institut. Aquest distintiu és un símbol de confiança que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.

El Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, regula el Sistema Arbitral de Consum. A Catalunya, l'organisme competent per dur a terme aquests arbitratges és la Junta Arbitral de Consum. Els seus professionals són experts acreditats que resolen els conflictes de manera imparcial, respectant els mateixos principis i amb les mateixes garanties que la via judicial.

Previ a l'arbitratge, l'Agència Catalana del Consum ofereix a les parts la possibilitat de fer una mediació. Els mediadors de l'Agència Catalana del Consum tenen la qualificació per ser-ho i intervenen de manera neutral. En moltes ocasions el conflicte se soluciona per aquesta via.

Imatge parcial del distintiu oficial d'adhesió a l'arbitratge de consum.

Imatge parcial del distintiu oficial d'adhesió a l'arbitratge de consum.