• Imprimeix

Notícia 270 - Visor agroforestal per millorar el maneig de les parcel·les agrícoles

10/7/18 13:26

L'ICGC ha desenvolupat el visor agroforestal i3, eina ideada per tècnics del DARP i la Fundació Mas Badia, i cofinan­çada pel projecte europeu LIFE+FUTUR AGRARI.

El visor, en aquesta primera versió de prova, parteix de les imatges de la part occidental de Catalu­nya (part que correspon a la única òrbita de dades) captades pels satèl·lits Sentinel-2 per identificar de manera ràpida la variabilitat dels conreus en qualsevol parcel·la o recinte agrícola o forestal a partir de mapes per ajustar la fertilització.

Els mapes de vegetació que en resulten són amb dos tipus d'índex espectral, sota les indicacions del DARP i de la Fundació Mas Badia: l'índex de vegetació diferencial normalitzat (NDVI) i l'índex de vegetació ajustat al sòl (MSAVI).

Aquests dos índexs permeten observar les variacions que té el conreu en una parcel·la en un moment donat, variacions que es poden deure a diferències de reg, tipologia de sòl, etc. Després de la comprovació de camp, es podrà actuar i corregir, si s'escau.

Aquesta plataforma web és pensada per acostar la teledetecció a l'agricultura d'una manera senzilla i aportant una gestió més eficient a l'usuari.