• Imprimeix

Els Geotreballs en format vectorial

S'ha habilitat la descàrrega en format vecto­rial ESRI Shapefile de la informació geològica i geotemàtica dels Geotreballs I (sector del Vallès Oriental-Maresme) i dels Geotreballs IV, V i VI

30/7/15 21:04

Actualment es poden descarregar 70 fulls en aquest format, que corresponen a:

  • 13 fulls del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 (Geotreball I) del sector Vallès Oriental-Maresme.
  • 14 fulls del Mapa de sòls (Geotreball IV).
  • 15 fulls del Mapa hidrogeològic (Geotreball V).
  • 28 fulls del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics (Geotreball VI).

La resta de fulls publicats es preveuen posar a disposició dels usuaris en aquest format al llarg de 2015.

El sistema de referència de les dades és ETRS89 i la unitat de distribució és per fulls.

Els arxius Shapefile s'acompanyen d'arxius Layerfile per a la simbolització de les dades. També es distribueix, per a cada Geotreball, les especificacions tècniques on es descriu l'organització de les dades i les indicacions per a la seva representació, entre altres aspectes. L'estructura vectorial de les dades conté atributs geotemàtics que varien en funció del Geotreball.

Els Geotreballs es van iniciar el 2007 i fins a l'actualitat s'han publicat 186 fulls que es distribueixen en paper i a través del web en format Geo­PDF i a partir d'ara també en format vectorial (vegeu Catàleg).

Aquesta nova via de difusió obre un ampli ventall de possibilitats a l'usuari de cara a facilitar la pròpia edició i representació de les dades o per a l'anàlisi i geoprocessament de la informació mitjançant eines de sistemes d'informació geogràfica d'escriptori.

Jaume Miranda i Canals
Director