• Imprimeix

Monòlits de sòls

Un monòlit de sòl és una secció vertical d’un perfil de sòl preservat en la seva condició natural (sense alteracions). La secció de sòl s’extreu del terreny sense pertorbar les seves condicions i al laboratori es realitza un tractament per poder consolidar el sòl i poder-lo manipular.

De l’observació directa dels monòlits es poden obtenir detalls de les propietats morfològiques del sòl, com el color, la textura, la granulometria, l’estructura, l’activitat biològica, els tipus d’horitzons, la profunditat de l’activitat de les arrels, l’acció de la fauna que habita el sòl, l’acció humana, la presencia d’inclusions i altres propietats.

Col·lecció de monòlits

Accedeix a la col·lecció d'imatges i informes

Monòlit exposat al CISP

Monòlit exposat al CISP.

Els monòlits es converteixen en una eina molt valuosa de coneixement, com a material per a l’estudi dels sòls i per a la divulgació de la constitució i les funcions del medi edàfic, doncs permeten:

 • Estudiar els horitzons d’un sòl.
 • Mostrar les seves principals característiques morfològiques.
 • Comprendre els principals processos i factors de la formació dels sòls.
 • Facilitar l’anàlisi de la variació entre un tipus de sòl i un altre.
 • Aprofundir sobre el coneixement del sòl.

 
Entre els avantatges i inconvenients d’una exposició de monòlits de sòls, cal destacar:

 • Són portables.
 • Es poden utilitzar infinitat de vegades.
 • Permeten comparar fàcilment diferents perfils de sòls.
 • Es poden agrupar o distribuir segons un tema específic.
 • Es poden observar en espais tancats.
 • És adequat per a grups.
 • Es poden exposar durant llarg períodes.
 • Permeten fer exposicions temporals i temàtiques.
 • Es poden intercanviar amb altres institucions per mostrar la diversitat de sòls en relació amb altres llocs.

 

Els monòlits de sòls exposats al Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu (CISP) provenen de sòls que es troben al Pirineu i Prepirineu Català. La selecció d’aquests sòls es realitza en base als sòls més presents en aquesta zona (segons la seva classificació taxonòmica) i sòls que presenten una morfologia que permeti explicar els processos edàfics concrets, problemes d’usos del sòl i altres especificitats.

Cal destacar que un monòlit és un perfil de sòl que reflexa un moment concret (extracció) en el temps. En el seu medi natural, el sòl seguirà evolucionant.

Degut a que els processos edafològics estan estretament lligats al clima i a l’acció humana, els monòlits són el punt de referència d’aquest sòl en el context de canvi climàtic, inclòs el seu contingut en carboni orgànic.Visita virtual al Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu (8'57")


Visites al CISP

Estudiants de secundària

Alumnes de secundària.

Estudiant de batxillerat.

Estudiant de batxillerat durant un taller de sòls.

 


Procés d’elaboració d’un monòlit

L’elaboració d’un monòlit es divideix en dues fases principals, l’extracció i la consolidació.

En el procés d’extracció s’inclou una fase prèvia de selecció de les ubicacions per extreure les mostres. Dirigit a aquest objectiu, es visiten diferents parcel·les, es comprova que les característiques del sòl són les que es preveien (prenent mostres amb la barrina, netejant talussos, entre d’altres), i es valoren les limitacions tècniques d’extracció, així com la facilitat d’accés amb la maquinària. Una vegada s’obté el permís d’extracció per part del propietari, ja es pot programar la data concreta.

 

Diferents accions d'extracció.

Diferents accions en el procés d’extracció d’un monòlit.


Per fer l’extracció, es realitza una rasa de més d’1 metre i mig de profunditat i es fa una descripció prèvia del sòl (definició d’horitzons, presa de mostres pel laboratori i descripció de camp). Normalment, la mostra s’extreu amb una caixa de fusta de 150 cm de longitud, 25 cm d’ample i 10 cm de profunditat. Es treballa el perill del sòl fins ajustar-lo a la mida de la caixa. Seguidament, s’extreu el material de la part posterior assegurant que la mostra que queda a l’interior de la caixa no es faci malbé. Finalment, s’extreu la seva totalitat, s’elimina el material sobrant i s’empaqueta assegurant la integritat de la mostra durant el transport.
 

Esquema del procés d’extracció d’una mostra de sòl.

Esquema del procés d’extracció d’una mostra de sòl per l’elaboració d’un monòlit de sòl.

 

El procés de consolidació s’inicia una vegada que la mostra està al laboratori. El procés es basa en la incorporació gradual i en diferents concentracions del producte adhesiu per la superfície superior de la mostra. Una vegada aquesta consolidació ha finalitzat (aquest procés dura entre 4 i 6 mesos) la mostra es gira i comença la preparació de la superfície del monòlit que quedarà visible. L’objectiu d’aquesta fase es donar al monòlit un aspecte similar al sòl en el seu estat natural. Finalment, es subjecta la mostra al suport final del monòlit per poder ser exposat.

Esquema del procés de consolidació.

Esquema del procés de consolidació per l’elaboració d’un monòlit de sòl.