• Imprimeix

WMS Sòls

Sòls

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_sols/wms/service?


Versió: v05 (19/09/2919)

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Escandalls 1:25.000

01_PERF_PN

1:23.000

1:3.000.000

Observacions 1:250.000

02_PERF_PN

1:23.000

1:3.000.000

Classes de drenatge 1:25.000

03_DREN_PA

1:23.000

1:3.000.000

Classes de profunditat 1:25.000

04_PROF_PA

1:23.000

1:3.000.000

Classes de capacitat agrològica 1:25.000

05_AGRO_PA

1:23.000

1:3.000.000

Classes de capacitat d'aigua disponible 1:25.000

06_CRAD_PA

1:23.000

1:3.000.000

Materials subjacents 1:25.000

07_MSUB_PA

1:23.000

1:3.000.000

Mapa de sòls 1:25.000

08_STAX_PA

1:23.000

1:3.000.000

Esquema edafològic 1:100.000

09_EDAF_PA

1:23.000

1:3.000.000

Mapa de sòls 1:250 000. Soil Taxonomy 

10_STAX_PA

1:200 000

1:3.000.000

Mapa de sòls 1:250 000. World Reference Base (WRB)

11_STAX_PA

1:200 000

1:3.000.000

Estoc de carboni orgànic (SOC-30) 1:500.000

12_STKC_RT

1:200 000

1:3.000.000

Règim de temperatures dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:500.000

13_TEMP_RT

1:200 000

1:3.000.000

Règim d'humitat dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:500.000

14_HUMT_RT

1:200 000

1:3.000.000

Unitats fisiogràfiques 1:500.000 del Mapa de Sòls

15_UFISIO_PA

1:23.000

1:3.000.000

Exemple de petició de servei

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_sols/wms/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=icgc_sols:07_MSUB_PA&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&height=256&width=256&srs=EPSG:3857&bbox=97839.396205,5087648.602661,102731.366015,5092540.572471