• Imprimeix

WMS Deformacions del terreny

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/subsidencies/SIDT/MapServer/WMSServer?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.

Capes disponibles

Capa

Nom Capa

Rang d'escala

MI_DInSAR_ERS_ENVISAT

0

Totes les escales

MI_DInSAR_ENVISAT

1

Totes les escales

GPS

2

Totes les escales

Anivellació Topogràfica

3

Totes les escales

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/subsidencies/SIDT/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=416166,4574392,426400,4584864&WIDTH=817&HEIGHT=836