• Imprimeix

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

La base ha estat dissenyada pels tècnics de la unitat i la implementació física s’ha dut a terme en codi lliure mitjançant el sistema gestor de bases de dades relacional PostgreSQL juntament amb el mòdul PostGIS per afegir capacitats espacials. Per la gestió i consulta interna de la base, també s’ha implementat el front-end ‘HidroPunts’ dissenyat amb llenguatge de programació C++ que treballa en l’entorn QGIS.

Base de dades del Mapa Hidrogeològic basada en Postgres SQL i PostGIS

 

El disseny BDSIMHCat facilita la gestió i consulta de les dades hidrogeològiques i una millor integració de tota la informació recollida des de la captura inicial fins a la publicació dels diferents productes digitals passant per totes les fases intermèdies de processament i anàlisis hidrogeològic.


Funcionalitats de la BDSIMHCat

La base permet:

 • Emmagatzemar, preservar i consultar les dades generades en el marc dels projectes hidrogeològics desenvolupats. La tipologia de les dades és diversa tan per l’origen com pel seu tipus de geometria.
 • La unificació i homogeneïtzació de les dades recollides mitjançant llistes de valors preestablerts per facilitar el seu posterior tractament i anàlisi espacial.
 • La gestió de peticions de consultes externes.
 • La preparació de nous productes de difusió de tota la informació disponible, o la sortida de manera ràpida i eficient dels diferents productes hidrogeològics (mapes i distribució web).

 

Fases del projecte. Disseny i implementació

 • La implementació del projecte s’ha dut a terme dins del període comprès entre 2017 i 2020. Inclou el disseny de l’esquema conceptual del model de dades (UML), la seva implementació física i la posta a punt en l’entorn PostgreSQL-PostGIS. També inclou el disseny i integració d'una interfície gràfica d’usuari intuïtiva en l’entorn QGIS per la consulta de la base anomenada ‘HidroPunts’ desenvolupada amb llenguatge C++. Aquest aplicatiu permet d’una manera àgil i sintetitzada la consulta de la base obtenint les característiques de qualsevol element de la base i la seva relació amb la resta d’elements.
 • Període 2020-2021: En aquest període s’ha acomplert amb la primera càrrega de dades, incloent la incorporació de totes les dades puntuals existents fins al moment procedents de diversos projectes juntament amb la cartografia a escala 1:25.000 en format digital continu (geometries i temàtica) posteriorment a la seva homogeneïtzació i adaptació a la cartografia geològica continua vigent.
 • En fases successives, es preveu seguir ampliant el model de dades de la base amb la incorporació dels esquemes necessaris pels projectes de cartografia a escales 1:50.000 en fase d’elaboració i 1:250.000 ja elaborat.

El contingut, estructura i característiques actual de la BDSIMHCat estan definits en els documents d’implementació i consta de cinc parts:

 • Esquema ‘Punts’: inclou tota la informació referent a elements puntuals: els atributs temporals que caracteritzen l’element, el recull històric de dades mesurades incloent dades analítiques i el registre fotogràfic.
 • Esquema ‘Cartografia’: inclou tota la informació referent a elements lineals (com piezometries, talls hidrogeològics, etc.) o poligonal (àrees d’aqüífers o unitats hidrogeològiques). Inclou atributs de caracterització dels elements i imatges de talls.
 • Esquema ‘Diccionaris’: s’han definit 31 diccionaris amb les seves llistes de valors per tal de garantir la homogeneïtzació i catalogació de tots els atributs.
 • Esquema ‘Aqüífers’: inclou el diccionari referent als aqüífers i la seva relació enfront a la delimitació d’aqüífers vigent (v.2013) de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
 • Esquema ‘Documents’: inclou tots els documents font i referències bibliogràfiques dels elements recopilats en la base.
 • Esquema ‘Productes’. Inclou la relació de productes de publicació.

 

La figura 1 mostra l’esquema general de la BDSIMHCat i les relacions que presenten els seus objectes.

Esquema general de la BDSIMHCat i les relacions que presenten els seus objectes