• Imprimeix

Notícia 559 - Nova síntesi sobre els recursos geotèrmics d'origen profund a Catalunya

28/11/2022 16:32

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat al seu web un nou document sobre el potencial de l'energia geotèrmica a Catalunya Recursos geotèrmics d’origen profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial (v1.0; ICGC, 2022).

L'objectiu d'aquest document de síntesis és mostrar la localització i la tipologia dels recursos geotèrmics profunds potencialment aprofitables a Catalunya, classificant-los per contextos geotèrmics segons l'origen de la font de calor i el mecanisme de transport dominant. Sobre la base de les grans estructures geològiques també mostra l'inventari de pous i sondatges realitzats per investigació d'hidrocarburs i geotèrmia de més de 1 000 m, les surgències i captacions, els àmbits amb anomalies hidrotermals conegudes, la classificació dels indicis documentats i la identificació dels usos actuals principals associats a cadascun d'ells. En base a les dades disponibles, el document també presenta una estimació de les profunditats dels reservoris i el rang de temperatures estimades que podrien assolir-se en cadascun dels àmbits i els seus usos potencials.

En resum, aquest estudi mostra, en funció de les característiques del reservori, les zones més propícies per a obtenir energia geotèrmica dins del territori de Catalunya.

Aquesta energia és eficaç per implementar xarxes de climatització urbana per calefacció i refrigeració, per a diferents usos industrials en sentit ampli i, fins i tot, produir electricitat o obtenció de liti a partir dels fluids geotèrmics profunds.

En el cas de Catalunya hi ha estructures i entorns molt favorables. No obstant això, el coneixement del recurs és encara limitat pel que es requereix invertir en investigació geològica-geotèrmica per millorar la caracterització de les formacions profundes i així reduir la incertesa i poder avaluar de forma més precisa la viabilitat de la seva explotació sostenible en el marc de la transició energètica en l'Horitzó 2050.

La geotèrmia profunda com a recurs energètic manté una línia d'inversió i de creixement molt important a tot Europa. En els darrers anys, en el marc de les polítiques energètiques per a la descarbonització de l'energia i d'impuls de fons renovables tèrmiques i elèctriques, ha propiciat que a Europa es produeixi un "boom" d'inversions en projectes en aquest tipus d'energia. 

El document es pot descarregar del web de l'ICGC i és disponible en català, castellà i anglès.

Cliqueu aquí per a més informació.