• Imprimeix

Jornada "Tècnica de Delimitació Territorial"

 

When

Date 03.06.2019

Schedule

A les 9.00 hores

Where

Departament de Territori i Sostenibilitat
c/Josep Tarradelles, 2-6
08029 Barcelona

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitza la jornada: "La delimitació municipal a Catalunya"


Objectius

Donar resposta als dubtes que sorgeixen als professionals del Departament que fan ús de cartografia dels termes municipals de Catalunya, sobretot a escales (1:5.000), i que són imprescindibles per tal de gestionar i planificar el territori amb precisió.

Persones destinatàries

Llocs directament relacionats d'Urbanisme, Media Ambient, Infraestructures....

Programa

Delimitació municipal a Catalunya
Isabel Ticó, cap de l'Àrea de Cartografia de l'ICGC

Marc legal vigent
Àngles Canals, sub-directora general d'Assistència Jurídica i Règim Local de la DG d'Administració Local

Procés pre l'elaboració i l'aprovació del Mapa municipal. Estat dels treballs
Raul Ledo, tècnic de delimitació territorial de l'ICGC

Aproximació i accesibilitat a les dades
Francesc Masdeu, tècnic de delimitació territorial de l'ICGC


Torn de paraula per a respondre a problemàtiques reals (casos d'ús)