• Imprimeix

Jornada "La gestió de les inundacions"

 

When

Date From 27.11.2013 to 28.11.2013

Where

Sala d'Actes del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
C. Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Al llarg de la història, les inundacions han estat un dels desastres naturals amb major impacte socioeconòmic i de pèrdues de vides humanes, tant a escala mundial com pel que fa al nostre país. Exemples d'inundacions catastròfiques han estat les d'octubre de 1907, a les conques de l'Ebre i del Segre; les d'octubre de 1940, a les conques del Ter i del Fluvià; les de setembre de 1962, a les comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme, les de la conca del Llobregat de 1971; les de la conca del Francolí de 1994; les de novembre de 1982, que van afectar a les comarques pirinenques; sense oblidar les de l'entorn de Montserrat i del Vendrell al juny de 2000, i les del 18 de juny de 2013 de la vall d'Aran.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Geològic de Catalunya, va celebrar els dies 27 i 28 de novembre de 2013 al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), una jornada sobre "La gestió de les inundacions" amb la finalitat de crear un espai d'intercanvi de coneixement i d'experiències des de les diferents òptiques implicades en la gestió d'aquest fenomen natural.

Es tractaren els aspectes de normativa, delimitació de les zones inundables i regulació dels seus usos, aportació de la geologia a la determinació de la perillositat, predicció i gestió, i la societat, quin paper ha de jugar?

Objectius

  • Divulgar i aclarir com recullen les diferents normatives els aspectes relatius a inundacions.
  • Revisar i posar al dia els avenços tècnics existents en la predicció, l'avaluació del comportament de les avingudes, la delimitació de zones inundables i els fenòmens geomorfològics associats, amb aportacions de la meteorologia, la hidrologia, la hidràulica, la geologia, la hidrogeologia i altres camps del coneixement relacionats.
  • Donar eines als planificadors territorials i urbanístics i als responsables locals en matèria de protecció civil encaminades a mitigar el risc per inundacions.
  • Divulgar, tant als agents implicats com a la població en general, la informació existent i prevista a curt termini en matèria de gestió d'inundacions.

Destinataris

Aquestes jornades han estat destinades als responsables locals de planejament territorial i urbanístic, als especialistes en matèria de protecció civil, així com també al conjunt d'agents que intervenen en la predicció, avaluació i gestió de les inundacions.

Síntesi de la jornada

L'assistència fou un èxit, aplegant un total de 274 persones, amb representants tant de l'administració local, autonòmica i estatal, com de la universitat i de l'empresa privada. A més a més cal destacar l'elevat nivell de participació als debats de les 7 taules rodones, una per cada bloc temàtic de la jornada. A la cloenda de l'acte es van llegir les principals conclusions elaborades a partir de les comunicacions i taules rodones que permetran afrontar i encarar els reptes detectats.

La trobada va servir per posar en comú les experiències sobre regulació dels usos de les zones inundables com a una de les eines destacades en la reducció dels danys. En aquest sentit, es van abordar aspectes tècnics dels avenços en la delimitació de les zones inundables i es va destacar la gran importància de la necessària coordinació i cooperació entre les diferents administracions amb competències sectorials sobre la problemàtica de les inundacions en les diverses fases i aspectes (predicció, avaluació, planificació i gestió d'episodis).

Un dels aspectes que es va destacar va ser la contribució que la geologia fa al coneixement de la inundabilitat, i es va posar de manifest la necessitat de tenir en compte en el seu anàlisi, la dinàmica sedimentària associada, especialment pel que fa a la càrrega sòlida, i el paper que juguen altres fenòmens geomorfològics associats com esllavissades i corrents d'arrossegalls.

Es feu palès com en els darrers anys s'ha produït un important avenç en la predicció i gestió de fenòmens meteorològics extrems, concretament en eines de predicció meteorològica, hidrològica i hidràulica. Això permet actuar amb certa antelació i protegir els béns personals i materials. Conseqüència d'aquest avenç ha permès l'elaboració de protocols d'actuació i l'activació d'eines com el pla INUNCAT, per citar un exemple, que permet actuar amb anticipació i evitar danys majors. En aquest sentit, es va donar a conèixer la disponibilitat de més, millor i de fàcil accés informació sobre inundabilitat com a contribució al coneixement i gestió del risc i per tant reducció de danys.

Es va posar de manifest, també, l'allunyament dels coneixements tècnics i normatius del món local i, en especial, dels ajuntaments petits. En aquest sentit, es va destacar la importància d'aplicar mecanismes de participació pública activa, de concertació i corresponsabilització a la gestió del risc d'inundació. A la vegada, es va constatar la conveniència d'impulsar l'educació i conscienciació, o sigui, la cultura de l'autoprotecció.

Finalment, el recent episodi de l'aiguat i riuada de la Garona del 18 de juny de 2013 va ser exposat i debatut amb l'objectiu d'extreure reflexions de cara al futur.

Acte d'inauguració de la jornada: Sr. Jordi Aurich, Director General de Protecció Civil; Sr. Jordi Agustí, Director de l’Agència Catalana de l'Aigua; Sr. Agustí Serra, Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme; Sr. Antoni Roca, Director de l’Institut Geològic de Catalunya; Sr. Oriol Puig, Director del Servei Meteorològic de Catalunya; Sr. Josep Xavier Hernández, Director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació EspecialitzadaAssistents a la jornadaActe de cloenda de la jornada: Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i SostenibilitatDocumentació