• Imprimeix

WMS Cartografia hidrogeològica

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_mah250m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Nom Capa

Contingut

Rang d'escala

MAH250MAP_PA

Delimitació de les àrees hidrogeològiques

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MFP_PA

Formacions hidrogeològiques

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MLL_LN

Límits d’àrea hidrogeològica

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MNP_PA

Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MSP_PA

Delimitació de sectors hidrogeològics

1:200.000

1:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_mah250m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=MAH250MNP_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=460099,4632980,528343,4702811&WIDTH=817&HEIGHT=836