• Imprimeix

WMS Cartografia geològica

Mapa geològic comarcal 1:50.000

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geologic/icgc_mg50m/MapServer/WMSServer?

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escala

Contactes i elements geomorfològics

CNEG_LN

1:40.000

1:200.000

Dipòsits antròpics

DANT_PA

1:40.000

1:200.000

Falles i plecs

FAPL_LN

1:40.000

1:200.000

Unitats geològiques

UGEO_PA

1:40.000

1:200.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geologic/icgc_mg50m/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=UGEO_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=351071,4589853,378672,4618096&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa geològic 1:250.000

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geologic/icgc_mg250m/MapServer/WMSServer?

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escala

Contactes

CONT_LN

1:200.000

1:1.000.000

Dipòsits antròpics

DANT_PA

1:200.000

1:7.000.000

Falles

FALL_LN

1:200.000

1:1.000.000

Unitats geològiques

UGEO_PA

1:200.000

1:7.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geologic/icgc_mg250m/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=UGEO_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=337974,4580461,384105,4627665&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa geològic 1:50.000 ràster

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/MGC50mv1r01(raster)/ImageServer/WMSServer?

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escala

MGC50mv1r01o.tif

0

Totes les escales

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/MGC50mv1r01%28raster%29/ImageServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=default&FORMAT=image/png32&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=FALSE&CRS=EPSG:25831&BBOX=314571,4562173,391672,4641067&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa geològic 1:250.000 ràster

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/mgc250mv2(raster)/ImageServer/WMSServer?

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escala

MGC250mv20f00r01.tif

0

Totes les escales

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/mgc250mv2(raster)/ImageServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=FALSE&CRS=EPSG:25831&BBOX=304152,4589326,391219,4678418&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


Mapa estructural de Catalunya 1:250.000

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/estructural/MapServer/WMSServer?

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escala

0

Estructural_250M

-

1:100.000

Exemple de petició:

https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/estructural/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=FALSE&CRS=EPSG:25831&BBOX=304152,4589326,391219,4678418&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt