• Imprimeix

Tomografia elèctrica

Mesura de la resistivitat elèctrica dels materials del subsòl

Els perfils de tomografia elèctrica (ERT) són, actualment, els més utilitzats dins la prospecció elèctrica. Aquests mesuren les variacions del paràmetre físic de la resistivitat elèctrica dels materials del subsòl i aporten una imatge en fondària que descriu el gruix de les capes amb diferent comportament elèctric. Les seccions de resistivitat obtingudes es correlacionen amb la informació geològica o geofísica de la zona i permeten tenir informació detallada del subsòl terrestre.

Metodologia

Les configuracions tradicionals dels perfils de tomografia elèctrica (ERT) utilitzen quatre elèctrodes. A través de dos dels elèctrodes s'injecta un corrent elèctric en el terreny i amb els altres dos es mesura la diferència de potencial. A partir dels valors de corrent i diferència de potencial mesurats es pot obtenir la distribució de la resistivitat elèctrica del subsòl, propietat física de la matèria que mesura la dificultat que presenta el corrent elèctric en travessar-la.

 

Diagrama d'un dispositiu de tomografia elèctrica

Diagrama d'un dispositiu de tomografia elèctrica amb la corresponent distribució de les línies de corrent i de potencial en el subsòl.La tècnica ERT utilitza els valors de resistivitat aparent mesurats en superfície per generar imatges anomenades pseudoseccions, les quals són necessàries per a resoldre el problema invers i obtenir un model de distribució de resistivitats elèctriques.

 

Model de resistivitat elèctrica del subsòl

Model de resistivitat elèctrica del subsòl en una tomografia elèctrica

Aplicacions

  • Definició dels contactes entre els materials del subsòl (fronteres).
  • Detecció del substrat rocós.
  • Detecció del nivell freàtic.
  • Detecció de cavitats o antigues mines d'aigua.
  • Detecció de paleocanals.
  • Identificació de zones fracturades i discontinuïtats.
  • Localització de zones contaminades amb lixiviats.
  • Definició de les zones afectades per intrusió salina.