• Imprimeix

Tècniques

Descripció dels mètodes geofísics aplicats, tractament i anàlisi de les dades obtingudes

Gravimètrica

Caracterització del subsol terrestre mitjançant les variacions de la densitat dels materials

Magnetotel·lúrica

Mesura de les fluctuacions dels camps electromagnètics naturals de la Terra

Mesura i control de vibracions

Registre del moviment del sòl produït per fonts antròpiques

Mètodes numèrics

Processos numèrics involucrats en el tractament de les dades geofísiques

Sísmica activa

Anàlisi de la propagació de les ones sísmiques produïdes artificialment sobre el terreny

Sísmica passiva

Adquisició i anàlisi del soroll sísmic

Testificació geofísica de sondejos

Mesura de paràmetres físics al llarg d'un sondeig

Tomografia elèctrica

Mesura de la resistivitat elèctrica dels materials del subsòl