• Imprimeix

Presentació

Mètodes d'exploració geofísica com a suport als projectes interns, a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat i a demandes externes específiques

La Geofísica és la part de les Ciències de la Terra que estudia l’activitat de les forces físiques responsables de l’origen, l’evolució i l’estructura de la Terra (K.J. Zöppritz, 1880). En el cas de la Geofísica aplicada, ens referim a ella quan s’utilitzen diferents tècniques i mètodes matemàtics per investigar els paràmetres físics dels materials que formen el subsol mesurant des de la superfície terrestre. Aquests mètodes inclouen la instrumentació per l’adquisició de les dades sobre el terreny i també les eines i programaris pel tractament i processat, per a l’obtenció dels models de propietats físiques (elèctriques, tèrmiques, mecàniques, magnètiques, gravimètriques, radioactives, etc..) del subsol. En ocasions, la geofísica aplicada es duu a terme dins d’una perforació (sondeig) aportant informació directa dels materials al llarg de tot el sondeig.

L’ICGC aplica diferents mètodes geofísics per explorar el subsol i resoldre incerteses relacionades amb diferents àmbits de treball (cartografia geològica, sismologia, enginyeria geològica, risc geològic, recursos naturals i hidrogeologia, entre d’altres). També intervé en la resolució de les necessitats que poden sorgir en l’àmbit del propi Departament on està adscrit o en altres departaments de l’Administració pública, i realitza, ocasionalment, estudis geofísics per peticions externes específiques i per a la proposta i elaboració de criteris tècnics d’aplicació dels diferents mètodes geofísics.

L’ICGC col·labora estretament amb universitats en projectes nacionals i europeus, direcció de tesis doctorals, de màster i treballs de final de carrera, i participa en projectes d’investigació nacionals e internacionals relacionats amb la geofísica i les seves aplicacions.

En el camp de la geofísica aplicada, l’ICGC duu a terme activitats de recerca, tant a nivell experimental, amb la implantació de noves metodologies, modelitzacions, elaboració de programaris específics, etc., com a nivell instrumental amb el disseny de nous dispositius i control de qualitat de les dades.

La informació que es genera en els diferents treballs d’exploració geofísica del subsol permet nodrir la Base de dades geofísiques de Catalunya, amb l’objectiu principal de servir públicament les dades i models que s’hi troben emmagatzemades.

 

Aplicacions

Tècniques disponibles

 • Cartografia geològica
 • Hidrogeologia
 • Riscos geològics
 • Geofísica urbana
 • Enginyeria sísmica
 • Emmagatzematge de CO2
 • Recursos naturals i geotèrmia
 • Geotècnia i Enginyeria civil
 • Mineria
 • Medi ambient
 • Arqueologia
 • Mètodes sísmics actius (font artificial)
 • Mètodes sísmics passius (font natural)
 • Mètodes elèctrics
 • Mètodes electromagnètics
 • Testificació geofísica de sondejos
 • Mètode gravimètric
 • Anàlisi de vibracions
 • Mètodes numèrics

Referència

K.J. Zöppritz (1880). “Der gegenwärtige Standpunkt der Geophysik”, Geographisches Jahrbuch, 8: 1-76.