• Imprimeix

Mètodes experimentals

Metòdes experimentals en Geofísica aplicada

Mètode

Instrumentació / Treball de camp

Profunditat investigació (*)

Aplicacions

Sísmica de reflexió / refracció

Equip d’adquisició de dades SUMMIT
Geòfons verticals de freqüència 10, 40 i 100 Hz.
Geòfons horitzontals de freqüència  4.5, 8 i 40 Hz
Línies sísmiques 110m de longitud i connexions cada 5m
Font sísmica de caiguda de pes accelerat (P i S)
Landstreamer de 48 canals adaptable al geòfons que utilitza l’ICGC

Refracció:
0 - 100 m

Reflexió:
0 - 200 m

- Graus d’alteració, ripabilitat de les formacions (geotècnia i enginyeria civil)
- Estudi d’aqüífers (hidrogeologia, nedi Ambient)
- Localització i estudi de fractures i falles (enginyeria civil, geotècnia i riscos geològics)
- Estabilitat de talussos (riscos geològics)
- Localització de cavitats, esllavissades (riscos geològics)
- Obtenció de models de velocitat d'ones S (Vs) (geotècnia, sismologia)
- Caracterització d’estructures geològiques (geologia)

Anàlisi multicanal d'ones superficials
(MASW)

Equip d’adquisició de dades SUMMIT
11 Geòfons de freqüència 1 Hz, 8  Sismòmetres Lennartz triaxials de 5 s
Mall amb disparador piezoelèctric

10 - 20 m

- Propietats mecàniques materials (geotècnia, enginyeria civil)
- Obtenció de perfils de Vs (enginyeria sísmica i civil)

Sísmica passiva
(H/V; Arrays)

Digitalitzador CityShark
Equip d’adquisició de dades SUMMIT
11 Geòfons de freqüència 1 Hz
8 Sismòmetres Lennartz triaxials de 5 s, 2 sensor Lennartz triaxial de 20 segons
10 Digitalitzadors Sara

1000 m

- Propietats mecàniques materials (geotècnia, enginyeria civil)
- Obtenció de perfils de Vs (geologia, enginyeria sísmica)
- Freqüència de ressonància del sòl (enginyeria sísmica, enginyeria civil, geotèrmia)
- Aplicació a zones urbanes (geologia urbana)

Mesura i control de vibracions

5 Equips Instantel Minimate Plus
5 Geòfons triaxials de rang de freqüència entre 2 i 250 Hz

--

- Vibracions d’estructures (enginyeria civil, medi ambient)
- Vibracions induïdes per voladures (enginyeria civil, mineria)

Tomografia elèctrica (ERT)

Resistivímetre SYSCAL PRO
6 Bobines de 12 connexions
Elèctrodes d’acer inoxidable

0 - 50 m

- Detecció d’objectes enterrats (arqueologia)
- Localització de cavitats, esllavissades (riscos geològics, enginyeria)
- Caracterització d’estructures geològiques (geologia)
- Intrusió salina, contaminació de sòls, nivell freàtic (hidrogeologia, medi ambient)

Magnetotel·lúrica

AMT i CSAMT:
1 Estació d’àudio magnetotel·lúrica
4 Elèctrodes impolaritzables Stratagem2 Magnetòmetres d’inducció (Bobines alta freqüència SHFT-02) (1KHz-300KHz)
1 Font generadora de camp magnètic

MT:
1 Estació magnetotel·lúrica, ADU-074 Elèctrodes impolaritzables
2 Magnetòmetres d’inducció (Bobines baixa freqüència) (0,1mHz-10KHz) MFS-06e

AMT:
20 - 500 m

MT:
100 - 10000 m

- Caracterització d’aqüífers, intrusió marina, etc. (hidrogeologia, medi ambient)
- Localització, caracterització geomètrica i estudi d’estructures geològiques profundes (geologia, mineria, geotèrmia, medi ambient)
- Caracterització i monitoratge de reservoris profunds (medi ambient, enginyeria  civil)

Diagrafies

1 Sonda de registre elèctric i radiació gamma natural
1 Sonda dual d’inducció i detecció  de gamma natural
1 Sonda sònica d’ona complerta per a petites perforacions
2 Sondes calibradores de 3 braços (model estandard)
1 Sonda de temperatura i conductivitat
1 Sonda televiewer acústic d’alta resolució (HRAT)
1 Sistema d’emmagatzematge de dades (Micrologger II Robertson)
2 Cabrestants elèctrics: 500 m i 170 m

500 m

- Detecció del mantell freàtic, nivells d’aigua, intrusions i contaminacions (hidrogeologia, medi ambient)
- Estudis geològics per a la caracterització geomètrica de l'estratificació (geologia)
- Vs amb ona complerta (sismologia)
- Paràmetres geotèrmics i geofísics (enginyeria, geotècnia, medi ambient)
- Detecció, caracterització geomètrica de cavitats i fractures (riscos geològics, enginyeria)

Mètodes experimentals (*, amb l'equipament de l'ICGC)