• Imprimeix

Descripció del Mapa de sòls 1:25.000

Introducció

Els mapes de sòls proporcionen informació essencial sobre els tipus de sòls que apareixen en una zona, la seva distribució espacial i les seves característiques morfològiques, físiques i químiques. L’objectiu de la publicació del Mapa de sòls de Catalunya 1:25.000 (MSC25M) es aconseguir la cobertura continua de tot el territori de Catalunya amb una base edafològica homogènia i d’alta qualitat, adquirida a partir de treballs de gabinet, camp i laboratori, i difondre els coneixements adquirits.

Característiques de la sèrie MSC25M

L’escala adoptada per la sèrie és la 1:25 000 perquè permet la representació dels elements edafològics amb una resolució adequada per a la planificació territorial.

La base topogràfica que s’utilitza és el Mapa Topogràfic de Catalunya 1:25.000 (MTC25M), amb el seu tall cartogràfic de 304 fulls.

Cada full està format pel mapa de sòls, un conjunt d’elements gràfics (fotografies, esquemes i taules) i textos que permeten la comprensió de les característiques edafològiques del territori representat; són, per tant, documents autoconsistents, que contenen tota la informació necessària per a la seva correcta lectura i interpretació (Figura 1).


Figura 1. Mapa de sòls 1:25 000 de Catalunya (MSC25M). Full de Térmens 359-2-2 (64-28)

Figura 1. Mapa de sòls 1:25 000 de Catalunya (MSC25M). Full de Térmens 359-2-2 (64-28)


Els elements edafològics representats en un full tenen continuïtat cartogràfica en els fulls veïns; el conjunt de 304 fulls en que està representat tot el territori de Catalunya s’ha de considerar com a un únic mapa de sòls.

El MSC25M està adreçat a usuaris capacitats per llegir i interpretar un mapa de sòls i, amb certes limitacions, a usuaris no especialitzats.

La informació dels fulls del MSC25M està estructurada de forma que permet diferents nivells de lectura, des de la més bàsica, en la que l’usuari identifica el tipus de sòls en un punt concret del territori (dos dimensions), la deducció del que es pot trobar en fondària en un punt concret a través de la seqüència d’horitzons del tipus de sòls (tres dimensions), fins a poder inferir l’aptitud dels sòls per als diferents escenaris que es puguin plantejar (avaluació dels sòls, quatre dimensions).

Marc de referència i sistema cartogràfic de representació

El sistema de referència és l'European Datum 1950 (ED50), constituït per l'El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924), segons el RD 1071/2007, de 27 de juliol, que regula el sistema geodèsic de referència oficial. El sistema de representació plana és la projecció Universal Transversal de Mercator (UTM).

Continguts i fonts d'informació del MSC25M

1. Introducció

El format de presentació dels fulls de la sèrie MSC25M està configurat per elements gràfics, textos, taules de dades i fotografies, que s’integren dins de cadascun dels apartats del full.

Els fulls proporcionen informació sobre la distribució espacial dels diferents tipus de sòls que apareixen en el territori, sobre la seva morfologia (profunditat del sòl, presència i distribució dels diferents horitzons genètics, color, textura, contingut d’elements grossos, estructura, consistència, compacitat, activitat humana i biològica, presència de cutans i acumulacions), sobre les seves característiques químiques (reacció del sòl, conductivitat elèctrica, contingut en matèria orgànica, contingut en carbonats, capacitat d’intercanvi catiònic) i sobre les seves característiques físiques (granulometria i densitat aparent).

En síntesi, els fulls de la sèrie MSC25M informen sobre les característiques i qualitats dels diferents sòls que apareixen en el territori; el que ha de permetre la interpretació i avaluació de la seva aptitud per a diferents usos o escenaris que es puguin plantejar.

La informació de sòls prové dels treballs de cartografia i estudis de sòls específics, antics i recents, realitzats directament sobre el terreny, de l’anàlisi químic de les mostres recollides durant aquests treballs i de les proves de camp que s’han portat per determinar algunes característiques físiques.

A més, els treballs de cartografia de sòls tenen en compte l’anàlisi i la interpretació de fotografies aèries de vols antic i recents, d’ortofotomapes i dels models digitals d’elevació del terreny generats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

2. El Mapa de sòls 1:25.000

L’element central del full és el mapa de sòls 1:25.000. Aquest mapa conté el conjunt de delineacions que representen les àrees amb sòls diferents i uns epígrafs que fan referència als tipus de sòls principals que trobem dins de cada delineació (Figura 2).


Figura 2. Mapa de sòls 1:25.000 corresponent al full del Vendrell 447-1-2 (69-34)

Figura 2. Mapa de sòls 1:25.000 corresponent al full del Vendrell 447-1-2 (69-34)


3. La llegenda del mapa de sòls

La llegenda del mapa de sòls consisteix en una llista ordenada de les unitats cartogràfiques que apareixen al mapa de sòls (Figura 3.). Les llegendes de la sèrie MSC25M s’organitzen per l’epígraf, que s’ha formulat a partir d’una combinació de tres lletres que fan referència al nom del tipus de sòls. Així mateix, enumera els principals tipus de sòls que conformen les unitats cartogràfiques i facilita les seves classificacions segons els sistemes Soil Taxonomy (SSS, 1999) i World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2007).


Figura. 3. Llegenda del mapa de sòls 1:25.000 corresponent al full de Castelldans 416-2-1 (64-31)

Figura. 3. Llegenda del mapa de sòls 1:25.000 corresponent al full de Castelldans 416-2-1 (64-31)


Les unitats cartogràfiques recullen, sempre que s’ha pogut, consociacions dels principals tipus de sòls del full, segons es defineixen en el “Soil Survey Manual” (SSS, 1993). Quan això no ha estat possible, a causa de la complexitat de la distribució dels sòls, s’han cartografiat complexes.

Per facilitar el seu ús, en els mapes del ICGC, les unitats cartogràfiques s’han ordenat per ordre alfabètic. A més, cal destacar que, per tal d’alleugerir la llegenda del mapa, aquesta no recull explícitament les fases, tot i que es troben recollides en els texts i en les bases de dades associades al mapa. A les especificacions tècniques d’execució del mapes de sòls de l’IGC es poden trobar els criteris emprats per definir aquestes fases.

Els tipus de sòls dels mapes s’han fixat en base al sistema de classificació Soil Taxonomy, del Departament d’Agricultura dels Estats Units d’Amèrica (USDA) i, amb la finalitat d’estandarditzar i harmonitzar la informació, s’han correlacionat amb els grups de sòls de referència de la Word Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2015). Atès el grau de descripció requerit i l’escala de treball (1:25.000) del programa de cartografia de sòls de l’IGC, s’ha optat per utilitzar la sèrie de Soil Taxonomy (SSS; 1999) com a nivell jeràrquic de classificació, ja que resulta la categoria més rica en informació. Els tipus de sòls s’han definit en base al material originari, la profunditat efectiva d’arrelament, la classe de drenatge, els horitzons de diagnòstic que presenten i la seva disposició, la textura o granulometria dels horitzons i el contingut d’elements grossos. A les especificacions tècniques d’execució del mapes de sòls de l’IGC es poden trobar els criteris emprats.

4. Esquemes cartogràfics complementaris

Els esquemes cartogràfics complementaris que s’inclouen en els fulls de la sèrie MSC25M pretenen facilitar la interpretació i visualització d’algunes característiques importants dels sòls que apareixen al full i, en el cas de l’esquema de classes de capacitat agrològiques, oferir una primera avaluació del seu potencial (Figura 4).

Els esquemes cartogràfics que acostumen aparèixer als fulls de la sèrie MSC25M són:

  • Esquema edafològic, segons el sistema de classificació “World Reference Base for Soil Resources”.
  • Esquema geològic.
  • Esquema de les classes de profunditat dels sòls.
  • Esquema dels materials subjacents.
  • Esquema de classe de drenatge dels sòls.
  • Esquema de la capacitat de retenció d’aigua dels sòls.
  • Esquema de les classes de capacitat agrològica del sòl.

Figura 4. Esquemes cartogràfics complementaris del mapa de sòls 1:25 000 corresponent al full del Vendrell 447-1-2 (69-34). Classes de drenatge, Material subjacent, Classes de profunditat i Classes de capacitat de retenció d’aigua disponible

Figura 4. Esquemes cartogràfics complementaris del mapa de sòls 1:25 000 corresponent al full del Vendrell 447-1-2 (69-34). Classes de drenatge, Material subjacent, Classes de profunditat i Classes de capacitat de retenció d’aigua disponible


5. Crèdits

Un mapa de sòls té sempre una component interpretativa i, per aquesta raó, cal indicar els autors de la cartografia i, si s’escau, els temes o àrees en que han treballat i les dates de realització d’aquesta.

6. Descripció dels principals tipus de sòls

Els fulls de la sèrie MSC25M presenten una descripció detallada dels principals tipus de sòls que apareixen al full (Figura 5). Amb l’objectiu de fer més entenedora aquesta descripció, es complementa amb una fotografia de l’escandall considerat com a més representatiu a la zona.


Figura 5. Descripció del tipus de sòls Montsuar. Mapa de sòls 1:25.000 corresponent al full de Mollerussa 416-2-1 (64-31

Figura 5. Descripció del tipus de sòls Montsuar. Mapa de sòls 1:25.000 corresponent al full de Mollerussa 416-2-1 (64-31


7. Resum metodològic

El fulls de la sèrie MSC25M contenen un resum metodològic que explica breument com s’ha realitzat el mapa i els criteris emprats per a la descripció dels diferents tipus de sòls i unitats cartogràfiques. Per a una descripció més detallada es poden consultar les especificacions tècniques d’execució del mapes de sòls de l’ICGC.

8. Taula de propietats fisicoquímiques del sòls

La descripció dels principals tipus de sòls que apareixen en els fulls de la sèrie MSC25M es complementen amb una taula que resum algunes de les característiques fisicoquímiques més destacades. Aquestes característiques s’han determinat segons els estàndards oficials.

9. Qualitat posicional i completesa

Conceptualment resulta molt clara l’existència de límits entre diferents tipus de sòls. S’ha de tenir en compte però que, en la pràctica, els sòls presenten una variació lateral continua, més o menys gradual i que, a més, aquesta variació no és la mateixa per a totes les característiques que defineixen els tipus de sòls. Per això, si bé en els mapes dels fulls de la sèrie MSC25M els límits es representen per una línia, els límits en camp no són tant evidents ni tant clars com podrien fer pensar aquest tipus de representació.

La informació de sòls cobreix la totalitat de la superfície representada en el full que li serveix de suport.

10. Consistència lògica: Continuïtat i vigència

Les unitats cartogràfiques dels fulls de la sèrie MSC25M, els seus límits i els esquemes cartogràfics auxiliars 1:100.000 tenen continuïtat amb ells fulls adjacents, fet que garanteix la conservació dels criteris edafològics i geotemàtics.

L’ús d’una metodologia estandarditzada i sistematitzada en els treballs de cartografia de sòls plantejats per l’IGC atorga una validesa en el temps pels mapes dels fulls de la sèrie MSC25M. La seva vigència es condicionada, bàsicament, per les possibles alteracions que es puguin produir en el terreny a causa de la pròpia dinàmica dels processos actius i per la pressió antròpica sobre el territori, ja que aquesta en modifica irreversiblement les condicions naturals.

11. Unitat i format de distribució

La unitat de distribució espacial del Mapa de sòls 1:25 000 de Catalunya (MSC25M) coincideix amb el full de la subdivisió del “Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 (MTN)”; excepte per determinats fulls, en funció de la forma de superfície cartografiada en relació al rectangle que determina el tall cartogràfic. En aquests casos, aquests fulls s’inclouen en un dels fulls veïns.

El Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya (MSC25M) es distribueix en paper en els canals habituals de la Llibreria de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. De manera digital, se serveix en format GeoPDF des del lloc web de l’ICGC.