• Imprimeix

Mapa general

Autor: Dr. Josep Maria Rabella. Universitat de Barcelona
Promotor: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013 

cs mapa general; fr carte générale; it carta generale; en general map, planning chart, topographic map; de allgemeine Karte 

SUMARI

  1. Mapes generals versus mapes temàtics
  2. Temes relacionats
  3. Referències
  4. Lectures recomanades

Mapa que representa un conjunt de fenòmens geogràfics bàsics i diversos, com les línies de costa, la hidrografia, el relleu, les poblacions, les carreteres, els límits administratius, la toponímia, etc.

La cartografia general de gran escala (1:100, 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, etc.) d’àrees terrestres sol correspondre amb el denominat mapa topogràfic. Altres mapes generals derivats del primers, d'escales molt més reduïdes, (1:100.000, 1:500.000, 1:1.000.000 o més petita) s'anomenen mapes de països, mapes de síntesi i, fins i tot en l'àmbit principalment didàctic i de l'ensenyament, en el mapa escolar hom parla del mapa físic i del mapa polític com dues representacions complementàries, bàsiques i sintètiques del territori, presentats a voltes conjuntament com a mapes físico-polítcs o, més simplement, mapes generals a petita escala.

Els mapes topogràfics oficials constitueixen el millor exemple de cartografia general a escala relativament gran. Mapa Topogràfic de Catalunya 1:50.000, entorn de Mataró. Institut Cartogràfic de Catalunya. 2010.

Mapes generals versus mapes temàtics

Els 'mapes generals', objecte de la cartografia general, sovint són considerats complementaris i, fins i tot, oposats als 'mapes temàtics', abans anomenats "especials", objecte de la cartografia temàtica, en relació a la seva diferent funció, en el sentit que els primers són destinats a inventariar i mostrar els trets més bàsics i destacats del territori, habitualment més visibles i perennes, començant per les pròpies formes i dimensions mètriques (cartografia d'inventari), mentre que els segons, 'els mapes temàtics', establerts sobre uns mínims elements dels mapes generals, contenen informacions destinades a emetre algun relat o missatge específic, físic, demogràfic, econòmic, d'estructura d'una distribució espacial, etc. (cartografia de missatge) relacionat amb aquell determinat entorn territorial representat.

Fragment d'un mapa de tipus general, fisicopolític, d'un cartografiat destinat a l'ensenyament, en una escala mitjana d'1:350.000. ROSSELLÓ, Vicenç M. i GOZÁLVEZ, Vicente: Atles Escolar del País Valencià. València, Universitat de València, 1997. ISBN: 84-370-2910-4.

Els mapes generals són aixecats i confeccionats principalment amb l'auxili d'un extens repertori de simbologies (puntual, lineal i superficial) de tendències arreu altament convencionalitzades, mentre que els mapes temàtics són redactats mitjançant estratègies explicatives basades en tècniques molt diverses d'elaboració i processat de les dades (vegeu l'apartat mapa temàtic).

Els mapes generals que representen territoris bastant extensos de diversos kilòmetres i, en conseqüència, han estat elaborats a escales relativament petites, requereixen ser basats en algun tipus de projecció cartogràfica que contempli la problemàtica de la curvatura de la superfície terrestre. Quan els mapes són aixecats a gran escala i abasten porcions molt petites de territori, poden considerar la Terra plana a efectes pràctics i no requereixen, en conseqüència, cap tipus de projecció cartogràfica; llavors habitualment són anomenats plànols.

Fragment del mapa general a escala 1:6.000.000 corresponent al nord d'Europa, en un extens atles del món. De AGOSTINI: Gran Atlas Salvat. Barcelona, Salvat Ed., 1986. ISBN: 84-7137-802-7.

Quan els mapes han estat elaborats per a ser destinats específicament a la navegació –ja sigui terrestre, marítima o aèria– contenen dades necessàries per a aquesta funció i llavors haurien de ser oportunament anomenats cartes (vegeu l'apartat cartografia).

Temes relacionats

Referències

ARANAZ del RÍO, Fernando: Tu amigo el mapa. Madrid, Instituto Geográfico Nacional, 1998. ISBN: 84-7819-089-9.

IMHOF, Eduard: Kartographische Geländedarstellung. Berlín,Walter de Gruyter & Co., 1965. En anglès: Cartographic Relief Presentation. Nova York, Esri Press, 2007. ISBN: 978-1-58948-026-1.

RAISZ, Erwin: General Cartography. 1938 (1a edició). Traducció en castellà: Cartografía. Barcelona, Omega, 1953, 2005. ISBN 84-282-0007-6.

ROBINSON, Arhur H. i altres: Elements of Cartography. (6a ed.) Nova York, John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0-471-55579-7. Trad. al castellà:Elementos de Cartografía. (5a ed.) Barcelona, Omega, 1987. ISBN: 84-282-0768-2.

Lectures recomanades

BERTIN, ECKERT, INHOF i altres: El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de reflexions contemporànies (s. XX). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Instituto Geográfico Nacional, 2010. ISBN: 978-84-416-1558-8 i 978-84-92583-82-9.

RABELLA i VIVES, Josep Ma.: Cartografia, cultura i societat” a El mapa com a llenguatge geogràfic. Treballs de la Societat catalana de Geografia, núm.  65,2on Congrés Català de Geografia,Ponències i aportacions. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008. ISSN: 1133-2190.