• Imprimeix

XEGCat de Tarragona (2021-2023)

L’any 2022 s’ha iniciat la implementació de la segona xarxa operativa d’estacions geotèrmiques del projecte XEGCat a la ciutat de Tarragona

La segona xarxa d’estacions geotèrmiques del projecte XEGCat s’està implementant a l’àmbit urbà i periurbà de la ciutat de Tarragona, a partir del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Tarragona i l’ICGC.

L’execució de la xarxa es preveu que s'iniciï a finals de l’any 2022 i que es trobi completament operativa al primer semestre del 2023.

Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya (XEGCat)

Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya per a la implementació de monitoratge del recurs geotèrmic superficial

Estacions i instrumentació

La XEGCat de Tarragona es preveu que comptarà amb 14 punts de nova construcció i entre 6 i 10 punts preexistents que es monitoritzaran periòdicament. La xarxa, de forma similar a la primera xarxa de la XEGCat implementada a la zona urbana i periurbana de Girona Salt i Vilablareix, es dividirà en dos sub-xarxes:

  • Sub-xarxa primària: es construiran 14 estacions de mesura corresponents a 14 sondeigs que s’executaran des de finals de 2022 d’uns 100 metres de longitud. D’aquests, 4 es finalitzaran com a punts tancats o cimentats amb sonda geotèrmica i 10 sondeigs es finalitzaran com a piezòmetres oberts. Tots s’equiparan amb sensors de temperatura segons diferents configuracions i sensors de nivell piezomètric. En els 4 punts finalitzats com a punts tancats, es preveu la realització d’assaigs de resposta tèrmica (TRT) durant el primer semestre de 2023.
  • Instal·lació de fibra òptica a la sub-xarxa primària: cada sondeig serà equipat amb cable híbrid de fibra òptica en tota la seva longitud. Aquesta instal·lació permetrà realitzar mesures in situ de la temperatura a diferents profunditats al llarg de tota la longitud del sondeig i també la realització d’assaigs de resposta tèrmica (TRT) amb l’aplicació de calor a través del cable híbrid de fibra òptica.
  • Sub-xarxa secundària: serà formada per entre 6 i 10 punts de control corresponents a piezòmetres i pous preexistents a la zona. Aquests, es monitoritzaran instal·lant un sensor de temperatura i nivell piezomètric de funcionament autònom. Addicionalment periòdicament es realitzaran perfils de temperatura en els punts on sigui possible. La subxarxa secundària es preveu sigui operativa al llarg del darrer trimestre de 2022.
Situació dels 14 punts de nova construcció projectats

Mapa de situació dels 14 punts de nova construcció projectats de la XEGCat de Tarragona. Sub-xarxa primàriaEn relació a les estacions geotèrmiques de la xarxa primària, aquestes podran ser de sondeig obert o tancat en funció de l’acabament de la perforació realitzada.

Les estacions corresponents a sondeigs oberts, s’equiparan amb tub piezomètric de PVC de 114 mm de diàmetre (114 / 104 mm). En l’interior del tub piezomètric, s’instal·laran sensors de nivell piezomètric (pressió de columna d’aigua) i temperatura. A més s’instal·larà també cable híbrid de fibra òptica per a la realització de mesures de temperatura al llarg de tota la longitud del sondeig.

Les estacions corresponents a sondeigs tancats, s’equiparan amb sonda geotèrmica de PE100 40,0 x 3,7 mm en U simple i posteriorment es cimentaran amb beurada de ciment termoactiu, amb una densitat compresa entre 1,1 i màxim 1,35 gr/cm3 i una conductivitat tèrmica mínima de 2 W/(m·K). En aquestes estacions s'instal·laran també sensors de temperatura a diferents profunditats i cable híbrid de fibra òptica que permetran la realització d’assaigs de resposta tèrmica o TRT (Thermal Respons Test) per l’obtenció de dades de conductivitat tèrmica i resistivitat de la perforació. Els informes de resultats d’aquests assaigs seran descarregables en format PDF.

De forma similar a la XEGCat implementada a l’àmbit urbà i periurbà de Girona, totes les estacions de la xarxa primària s’equiparan també amb un sistema de telemetria per l’adquisició i enviament automàtic de dades. Les dades primer s'emmagatzemaran en un enregistrador de dades temporal per ser enviades de forma automàtica a la base de dades espacial del sistema NetMon© (Sistema de monitoratge d'estacions de mesura i control) de l’ICGC.

 

Equipaments de la subxarxa secundària (exemple ciutat de Girona)

Treballs de descàrrega de dades en punts de la subxarxa secundària. Estació equipada a Girona ciutat. Esquema constructiu de les estacions geotèrmiques implementades en piezòmetres oberts de la xarxa primària. Interior d’una de les estacions de monitoratge amb el els dispositius de recollida de dades, alimentació i enviament.