• Imprimeix

Política de seguretat i salut laboral

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions, que són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia, i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol d’acord amb allò que s’especifica als seus Estatuts.

Les seves funcions i estratègies es troben publicades i disponibles a la pàgina de presentació.

A més a més, l'Institut amb la voluntat d'assolir els nivells més alts de seguretat i salut, es compromet a realitzar la seva activitat amb el màxim de respecte pel seu entorn, per la repercussió que tot això comporta cap els treballadors, clients i altres parts interessades.

Aquesta política suposa un marc de referència per tal d’aconseguir els objectius en matèria de seguretat i salut laboral.

A tal efecte, l'ICGC aprova aquesta política s'ha dotat dels recursos precisos per a implementar els mecanismes necessaris, d'acord amb els compromisos següents:

  • Eliminar els perills i reduir els riscos en matèria deseguretat i salut de les persones prevenint els incidents, accidents i malalties laborals i els riscos originats per les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l'ICGC.
  • Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut,assignant els recursos humans, tècnics i financers adequats per fer possible el compliment d'aquest compromís.
  • Millorar de forma contínua en l’acompliment de la prevenció de riscos laborals, d’aquest sistema de gestió, valorant el context, potenciant les oportunitats de millora.
  • Garantir en tot el procés el dret de participació i consulta dels treballadors.
  • Complir els requisits legals i d'altres requisits aplicables a totes les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l'ICGC.
  • Formar aquelles persones implicades en la gestió preventiva de l'ICGC i sensibilitzar tot el personal en l'exercici de les seves responsabilitats individuals i col·lectives.
  • Seleccionar contractistes i proveïdors d'acord amb els criteris de seguretat adoptats per l'ICGC.

 

Per tot això, la Direcció de l'ICGC s’obliga a documentar, implementar i mantenir al dia aquesta política, posant els recursos necessaris al seu abast i comprometent-se a difondre-la entre totes les parts interessades. Aquesta política es manté a disposició del personal i del públic en general utilitzant mitjans adequats per la seva difusió.

 

Miriam Moysset Gil
Directora de l'ICGC

Barcelona, 20 de desembre de 2022.

 

ISO 45001. Serveis de geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls

 

A tal efecte, l’ICGC desplega i actualitza el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral (SGSSL) d'acord amb la Norma ISO 45001 d’abast: “Serveis de geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls".


Data de revisió: 20 de desembre de 2022.