• Imprimeix

Política de seguretat de la informació

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té plena capacitat d’obrar, d’acord amb les seves funcions, que són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia, i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol en els termes establerts als seus Estatuts.   

El detall de les funcions i estratègies es troba publicades i disponibles a la pàgina de presentació.

L’Institut és conscient que la informació que tracta és un recurs amb un elevat valor, per la qual cosa ha de ser degudament assegurada per així maximitzar la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat. Aquests elements resulten essencials per mantenir aspectes tan crítics com la continuïtat de l'activitat del centre, el compliment de les lleis o la seva imatge pública.  

L’ICGC, amb la voluntat de millorar la seguretat de la informació, s'ha dotat dels recursos adients per a implementar i mantenir un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), d'acord amb els compromisos següents

  • Millorar de forma contínua a fi d’assolir els objectius establerts en matèria de seguretat de la informació, valorant el context i potenciant les oportunitats de millora.
  • Integrar els requisits de seguretat de la informació en els processos de l’organització, donant suport al marc normatiu i regulador en matèria de seguretat de la informació. 
  • Recolzar i fomentar la sensibilització envers la seguretat de la informació, promovent comunicacions que destaquin la importància de la seva gestió, propiciant la creació d’una cultura de seguretat de la informació a l’Institut. 
  • Vetllar per la seguretat de la informació relativa a dades de terceres parts amb el compliment dels requisits pactats en matèria d’explotació de dades, la conservació de la informació en el temps i considerant la vigència dels acords existents. 
  • Aplicar les bones pràctiques en ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i normatives internacionals, així com afavorir la integració d’altres sistemes de gestió de l’Institut de manera coordinada.

 

La Política de Seguretat de la Informació és patrimoni de tots els treballadors de l'Institut que en són partícips actius en el seu compliment. 

Tot això, amb la finalitat de compartir i optimitzar els recursos de l’ICGC, buscant la millora contínua de l'eficàcia i eficiència en la gestió dels seus processos.  

Per tot això, la direcció de l'ICGC s’obliga a documentar, implementar i mantenir al dia aquesta política, posant els recursos necessaris al seu abast i comprometent-se a la seva difusió a tots els grups d’interès pertinents. 

 

Miriam Moysset Gil
Directora de l'ICGC

Barcelona, 20 de desembre de 2022.

 

ISO 27001:2013. Sistemes d'informació que donen cobertura als productes i serveis que presta l’ICGC a tot el personal i usuaris en l'exercici de les seves competències sobre geodèsia, cartografia i sobre el coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol, així com la coordinació transversal de la geoinformació que configura la infraestructura de dades espacials de Catalunya

 

A tal efecte, l’ICGC desplega i actualitza el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) conforme a la Norma ISO 27001:2013 amb el camp d’aplicació “Sistemes d'informació que donen cobertura als productes i serveis que presta l’ICGC a tot el personal i usuaris en l'exercici de les seves competències sobre geodèsia, cartografia i sobre el coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol, així com la coordinació transversal de la geoinformació que configura la infraestructura de dades espacials de Catalunya”.


Data de revisió: 20 de desembre de 2022.