• Imprimeix

Política ambiental, energètica i de seguretat i salut laboral

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Les seves funcions i estratègies estan publicades i disponibles a la pàgina de presentació.

A més a més, l'ICGC, conscient de la importància del Medi Ambient, de la necessitat de la seva protecció, la prevenció de la contaminació i l'ús sostenible dels recursos disponibles, així com també amb la voluntat d'assolir els nivells més alts de seguretat i salut, es compromet a realitzar la seva activitat amb el màxim de respecte pel seu entorn, per la repercussió que tot això comporta cap els treballadors, clients i altres parts interessades.

A tal efecte, l'ICGC s'ha dotat dels recursos precisos per a implementar els mecanismes necessaris, d'acord amb els compromisos següents:

  • Posar a disposició dels usuaris els serveis de l'ICGC de la manera més idònia possible, procurant que la seva utilització es pugui dur a terme amb els mínims recursos possibles: potenciar Internet envers paper, millorar la usabilitat del portal i l'oferta de geoserveis i del producte digital.
  • Optimització dels recursos naturals, intentant reduir al màxim possible el consum dels mateixos, sobre tot, minimitzar el consum de recursos energètics.
  • Prevenció de la contaminació i dels incidents, accidents i malalties laborals, minimitzant els impactes ambientals negatius i els riscos per a la seguretat i la salut de les persones, originats per les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l'ICGC, assignant els recursos humans, tècnics i financers adequats per fer possible el compliment d'aquest compromís.
  • Millora contínua en l'acompliment ambiental, energètic i de prevenció de riscos laborals d'aquest sistema de gestió mitjançant la fixació d'objectius i fites, la realització d'auditories periòdiques, les oportunes revisions del propi sistema, etc., garantint en tot el procés el dret de participació i consulta dels treballadors.
  • Compliment dels requisits legals i d'altres requisits aplicables a totes les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l'ICGC.
  • Promoció de la formació i sensibilització de totes aquelles persones que estan implicades en la gestió ambiental i preventiva de l'ICGC, sensibilitzant a tot el personal en l'exercici de les seves responsabilitats individuals i col·lectives, el compliment d'aquests compromisos i l'assoliment dels objectius marcats.
  • Selecció de contractistes i proveïdors d'acord amb els criteris ambientals i de seguretat coherents amb els adoptats per l'ICGC.
  • Tenir en compte les qüestions internes i externes al seu context que el puguin afectar, així com les necessitats i expectatives de les parts interessades, amb l'objectiu de prevenir o reduir els riscos i potenciar les oportunitats de millora que puguin afectar el sistema de gestió ambiental i de PRL.

Per tot això, la Direcció de l'ICGC es compromet a documentar, implementar i mantenir al dia aquesta política, posant els recursos necessaris al seu abast i comprometent-se a difondre-la entre totes les parts interessades. Aquesta política es manté a disposició del personal i del públic en general utilitzant mitjans adequats per la seva difusió.

Jaume Massó i Cartagena
Director de l'ICGC

Barcelona, 12 de maig de 2017