• Imprimeix

Política ambiental

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és un empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té com a funcions més rellevants aquelles relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia, i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol, en els termes establerts per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.

El detall de les funcions i estratègies es troben publicades i disponibles a la pàgina de presentació.

A més, l’ICGC, conscienciat sobre la importància actual de cuidar i mantenir el planeta, té en compte la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i l’ús sostenible dels recursos disponibles, potenciant d’aquesta manera l’eficiència energètica. Així, l’ICGC es compromet a realitzar la seva activitat de forma respectuosa en vers el seu entorn, tenint en compte les necessitats i expectatives dels grups d’interès identificats.

Així doncs, l’ICGC disposa dels recursos adequats per a implementar els mecanismes necessaris que garanteixin la protecció del medi ambient, assumint els compromisos següents:

  • Optimitzar l’ús dels recursos naturals disponibles, fent èmfasi sobre el concepte d’eficiència energètica i la seva aplicació.
  • Posar a disposició dels usuaris els productes i serveis de l’ICGC, optimitzant els recursos disponibles, en una clara tendència cap a la digitalització dels productes i serveis.
  • Millorar de forma contínua l’acompliment ambiental, potenciant l´ús de l’eina del sistema de gestió, valorant el context i potenciant les oportunitats de millora.
  • Complir els requisits legals aplicables i altres requisits.
  • Formar i sensibilitzar a tot el personal, de forma continua, en quant a responsabilitats individuals i col·lectives en matèria ambiental, en especial a aquelles persones que tenen una implicació directe en la gestió ambiental de l’ICGC.
  • Seleccionar i avaluar de forma continua els contractistes i proveïdors, d’acord amb els criteris ambientals adoptats per l’ICGC.

Per tot això, la Direcció de l’ICGC es compromet a implementar i mantenir actualitzada aquesta política, posant els recursos necessaris al seu abast i comprometent-se a la seva difusió a tots els grups d’interès pertinents.

 

Miriam Moysset Gil
Directora de l'ICGC

Barcelona, 20 de desembre de 2022.

 

A tal efecte, l’ICGC desplega i actualitza el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) d'acord amb la Norma ISO 14001:2015 d’abast Serveis de geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls”.


Data de revisió: 20 de desembre de 2022.