• Imprimeix

Usos del sòl

Sistema de monitoratge per a la coberta del sòl i la vegetació (GEOLAND) (2004-2006)

L’objectiu del projecte fou desenvolupar productes i serveis en l’àmbit de la geoinformació per donar recolzament al Subprograma GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Concretament, els productes i serveis GEOLAND s’orienten al control i a la gestió de la coberta del sòl i de la vegetació, i foren dissenyats per a l’assegurament de la sostenibilitat, l’accessibilitat, la confiança i l’eficiència econòmica que necessiten els organismes públics encarregats de la gestió del medi ambient.

La principal tasca de l’ICC en aquest projecte va consistir en analitzar la necessitat dels usuaris finals de l’estat espanyol i presentar-los els sistemes per gestionar els usos del sòl i la vegetació desenvolupats a nivell europeu, per saber si s’adapten a les seves necessitats.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 56 socis de 14 països europeus.

Finançament: VI Programa Marc de la Unió Europea (Subprograma Global Monitoring for Environment and Security - GMES).

 

Projecte d’estadístiques agràries (1990-1992)

Va consistir en el coneixement de l’ús agrícola mitjançant estadístiques agràries i d’ocupació de superfícies dels principals usos del sòl de tot Catalunya. Les fases del projecte foren: treball de camp dels enquestadors que interpretaven les parcel·les i dibuixaven els contorns i els codis sobre les ortofotos a escala 1:5.000; digitalització de les ortofotos i integració de les dades de l’enquesta en el sistema d’informació; extrapolació dels resultats i redacció de l’informe; classificació del territori a partir d’imatges de satèl·lit i estimació de superfícies per regressió de les dades de camp i de les dades de satèl·lit. El resultat final fou un llistat d’ocupació de superfícies segons els usos del sòl definits per comarca, per província i per a tot Catalunya.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Finançament: Centre Comú de Recerca (JRC) de la Unió Europea, Ispra, Itàlia; Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Espanya.

 

CORINE. Cobertes del sòl (1990-1993)

Realització i impressió d’un mapa de l’ocupació del sòl segons la llegenda de classes i usos del sòl del projecte CORINE Land Cover, a partir de la interpretació visual d’imatges del sensor Thematic Mapper (TM), instal·lat en el satèl·lit Landsat-5, i d’informació de camp per cartografiar, amb una llegenda de 64 classes i amb una àrea mínima de 25 hectàrees, una àrea d’estudi que comprenia, aproximadament, una quarta part del territori de l’Estat espanyol, corresponent a l’est peninsular i illes Balears. Projecte dut a terme en el context d’un conveni amb l'Instituto Geográfico Nacional d’Espanya.

CORINE era un programa experimental proposat per la Comissió de les Comunitats Europees i aprovat pel Consell d’Europa, per tal d’inventariar, coordinar i comptabilitzar la informació de l’estat del medi ambient i dels recursos naturals dins de la Comunitat. Land Cover fou un dels projectes del programa i va constituir un nivell d’informació sobre l’ocupació biofísica del sòl. Amb aquestes dades, es varen publicar dos mapes de Catalunya a escala 1:250.000, un amb llegenda europea (44 classes) i un altre amb llegenda espanyola (64 classes), així com un mapa de l’est de la península Ibèrica a escala 1:500.000 (42 classes).

Finançament: Directorate General XI for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection de la Unió Europea; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), Madrid, Espanya.