• Imprimeix

Article 9. Punt 1.e

Processos de selecció oberts

Processos de selecció tancats

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Estudiants en pràctiques acadèmiques universitàries (L'estada de pràctiques no implica cap relació laboral entre l'estudiant i l'ICGC, tal com estableix l'article 2.3 del RD 592/2014))