• Imprimeix

Article 14. Transparència en els convenis de col·laboració

1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.

 

2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a mínim:

a. La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.

b. Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït.

c. La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.

 

3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.