• Imprimeix

Article 10. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no té assignades, dins les seves atribucions, l’elaboració de normes o instruccions, motiu pel qual no és d’aplicació el que s'estableix en aquest punt.

1. La informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:

a. Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi ha d’haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les versions consolidades– i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.

b. Les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.

c. Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben.

d. Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d’interès, si escau.

e. El catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb la indicació dels que estan disponibles en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i els recursos que es poden interposar amb relació a les resolucions que hi posen fi.

f. Els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.

g. Els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa.

h. Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment d’aquesta llei, per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.

i. Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius.

 

2. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 1, la informació també ha d’incloure els documents que, d’acord amb la normativa aplicable, han d’ésser sotmesos a un període d’informació pública durant la tramitació, i també el contingut íntegre dels textos dels avantprojectes de llei i dels projectes de reglament.

 

3. En el cas de les lletres f, g, h, i i de l’apartat 1, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.