• Imprimeix

Eduroam

Què és Eduroam

eduroam (Education Roaming) és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, ja que els ofereix connectivitat wifi (sense fils) en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que estan connectades a Géant. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.

La connexió d'un usuari a la xarxa sense fils de la institució visitada (sempre que aquesta participi a eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fils de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en el projecte eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants en eduroam, mitjançant la coordinació del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte Eduroam.

Per més informació, i per conèixer quines institucions estan adscrites a Eduroam, es poden consultar els webs:

Com connectar-se

Per a la instal·lació de la xarxa EDUROAM al vostre sistema operatiu, sol·liciteu assistència enviant un correu electrònic a l'adreça eduroam@icgc.cat

Detalls de la connexió:

 • ESSID: eduroam
 • Autenticació: IEEE 802.1X EAP-PEAP-MSCHAPv2
 • Xifrat: WPA2-AES

On hi ha cobertura

Tot l'edifici de l'ICGC a Barcelona té cobertura d'aquesta xarxa sense fils.

Quins serveis s'ofereixen a través d'aquesta xarxa

CiscoVPN, DNS, FTP, IMAP, IPSEC, MS-RDP, OPEN-VPN, POP3, PPTP, SMTP, SSL, WEB-BROWSING, SSH

Adreça de suport

L'adreça de suport d'Eduroam a l'ICGC és eduroam@icgc.cat

Normativa

Principis generals

 • La col·laboració entre els membres d'Eduroam es basa en la confiança mútua.
 • Només tindran accés als serveis de mobilitat mitjançant Eduroam els usuaris de les institucions participants.
 • La connexió a Eduroam és voluntària per a totes les institucions adherides a l'Anella Científica.
 • Les institucions participants poden deixar d'oferir el servei si consideren que aquest els comporta una càrrega de gestió que no poden assumir.
 • El bon funcionament del servei de mobilitat depèn de que els possibles problemes apareguts tinguin una solució ràpida i efectiva, gràcies a la col·laboració i l'actitud responsable de totes les institucions participants.
 • Les institucions participants han de definir la seva pròpia normativa de mobilitat i fer-la pública tant pels seus usuaris com pels usuaris visitants.

Obligacions de l'ICGC

 • L'ICGC publicarà al seu web un llistat de les institucions participants, així com un enllaç a la pàgina web de cadascuna on es pugui trobar informació tècnica sobre els mètodes d'accés que ofereix i els procediments de connexió.
 • L'ICGC mantindrà un registre de totes les sessions d'autenticació redirigides a través del servidor RADIUS central, i l'emmagatzemarà per un període mínim de 6 mesos de manera que sigui possible fer un seguiment dels usuaris tant per motius de seguretat com de dimensionament del sistema.
 • L'ICGC mantindrà actualitzada i publicada aquesta normativa de mobilitat, i informarà a les institucions participants dels canvis que s'hi efectuïn.
 • L'ICGC proporcionarà a la institució que ho sol·liciti, la informació que tingui registrada sobre un accés a una xarxa d'aquesta, en cas que es produeixi un intent d'abús dels recursos o els serveis de la xarxa, d'acord amb aquesta normativa, amb la normativa d'ús de la institució o amb la política d'ús de l'Anella Científica.
 • Si aquesta normativa o la política d'ús de l'Anella Científica no es respecten, l'ICGC podrà interrompre o modificar el servei per a un usuari en concret o per a tot un domini, i notificarà la situació a la institució origen de l'usuari o usuaris afectats.

Obligacions de l'usuari

 • L'usuari està obligat a respectar les normes de la seva institució origen i de la institució visitada, la normativa de mobilitat i la política d'ús de l'Anella Científica. En cas que les normes que s'hi defineixen puguin tenir diferents interpretacions, s'aplicaran les més restrictives.
 • L'usuari és responsable de preservar les seves credencials d'accés (nom d'usuari i contrasenya) i dels actes que pugui portar a terme ell mateix, o alguna tercera persona que utilitzi les seves credencials.
 • L'usuari ha d'informar immediatament els administradors de xarxa de la seva institució origen en cas que s'assabenti que hi ha hagut un accés il·legal a la xarxa amb les seves credencials o bé quan sospiti que hi pot haver el risc que això succeeixi.

Obligacions de la institució quan actua com a institució d'origen

 • La institució origen és responsable d'informar i formar als seus usuaris perquè respectin les polítiques d'ús de les institucions visitades a les quals tinguin accés.
 • La institució origen està obligada a donar suport als seus usuaris, i informarà als seus usuaris que per qualsevol dubte de caràcter tècnic sobre el servei de mobilitat han d'adreçar-se al contacte proporcionat per la pròpia institució, idealment un telèfon de suport. Només en cas que la institució origen determini que el problema correspon a la institució visitada, aquesta redirigirà la qüestió al contacte proporcionat per la institució visitada.
 • La institució origen és la responsable d'administrar i emmagatzemar les credencials dels seus usuaris (nom d'usuari i contrasenya, certificats, etc.)
 • La institució origen ha de disposar d'un servidor d'autenticació que accepti i processi les credencials dels seus usuaris quan aquests es troben desplaçats.
 • La institució origen mantindrà un registre de totes les sessions d'autenticació mantingudes amb el servidor RADIUS central, i l'emmagatzemarà per un període mínim de 6 mesos de manera que sigui possible fer un seguiment dels usuaris tant per motius de seguretat com de dimensionament del sistema.
 • Si aquesta normativa o la política d'ús de l'Anella Científica no es respecten, la institució origen podrà interrompre o modificar el servei per a un usuari en concret.
 • La institució origen informarà l'ICGC sobre qualsevol incidència de seguretat o activitat fraudulenta que es detecti en la qual es trobi involucrat el servei de mobilitat, per tal de solucionar-lo conjuntament.

Obligacions de la institució quan actua com a institució visitada

 • La institució visitada publicarà al seu web informació tècnica sobre els mètodes d'accés que ofereix i els procediments de connexió, així com un enllaç a la pàgina web de l'ICGC on es descriu el servei.
 • La institució visitada ha de cooperar amb la institució origen de l'usuari visitant.
 • La institució visitada informarà als usuaris visitants sobre els nivells de seguretat aplicats en la transmissió de les seves credencials.
 • La institució visitada ha de disposar d'un servidor d'autenticació que processi i redirigeixi de forma segura les credencials dels usuaris visitants.
 • La institució visitada mantindrà un registre de totes les sessions d'autenticació mantingudes amb el servidor RADIUS central, i l'emmagatzemarà per un període mínim de 6 mesos de manera que sigui possible fer un seguiment dels usuaris tant per motius de seguretat com de dimensionament del sistema.
 • La institució visitada mantindrà un registre de les sessions d'accés a la xarxa.
 • La institució visitada informarà a l'ICGC sobre qualsevol incidència de seguretat o activitat fraudulenta que es detecti en la qual es trobi involucrat el servei de mobilitat, per tal de solucionar-lo conjuntament.
 • La institució visitada es reserva el dret, sense haver-ho de notificar prèviament, d'interrompre o modificar el servei de mobilitat per a un usuari en concret o per a tot un domini, en cas que aquestes normes o la política d'ús de l'Anella Científica no es respectin.