• Imprimeix

Notícia 544 - Inici de l'elaboració del Cens de l'amiant a Catalunya

1/9/22 7.00

S'inicien els treballs per a l'elaboració del Cens de l'amiant a Catalunya, que recollirà informació sobre instal·lacions que continguin aquest material, altament perjudicial per a la salut, tant en entorns públics com privats i implementar les mesures necessàries per a la seva gestió i erradicació. El cens s'elaborarà de forma dinàmica i per fases.

El Departament de la Presidència ha formalitzat un encàrrec a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per tal que elabori una cartografia on es delimitin les cobertes en alçada que puguin contenir fibrociment a tot el territori de Catalunya. Aquestes dades s'obtindran mitjançant vols de cobertura amb sensors hiperespectrals i el tractament i georeferenciació posterior de les dades.

L'encàrrec també inclou la creació d'una aplicació informàtica que incorpori aquesta primera capa d'informació, que permeti la visualització i l'explotació dels resultats obtinguts i que serveixi de base per completar el cens amb la resta d'informació necessària: presència d'amiant a ubicacions diferents de les cobertes, el seu estat de conservació, nivell de risc que suposa, etc.

Es preveu disposar d'aquesta primera capa del cens a final de 2023, la qual cosa permetrà dimensionar el problema i prioritzar les actuacions necessàries per tal d'assolir l'objectiu d'erradicar l'amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032, tal i com marca la normativa europea.

Amb aquesta intervenció també es donarà suport als municipis de Catalunya que, d'acord amb la Llei estatal de residus aprovada l'abril de 2022, imposa als ajuntaments l'obligació d'elaborar un cens d'instal·lacions amb amiant i d'un calendari que planifiqui la seva retirada, sense dotar-los dels recursos econòmics ni materials necessaris.

Aquesta actuació s'impulsa des de la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, adscrita a la Secretaria del Govern, que també és la responsable d'impulsar el Pla Nacional i la Llei per a l'erradicació de l'amiant previstos per al proper any 2023.

Vista de pantalla dels diferents materials en cobertes

Exemple de les capacitats de detecció de materials en cobertes, en particular fibrociments, a partir de vols hiperespectrals - ICGC 2020-2021.