• Imprimeix

Notícia 358 - Presentació del Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000

27/9/19 7.11

El 20 de setembre de 2019 la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Elisenda Guillaumes, i el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya (ICGC), Jaume Massó, van presentar el primer Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 (MSC250M) a l'ICGC.


En aquesta primera edició s'ofereixen dues versions del mateix MSC250M. La primera segueix el sistema de classificació Soil Taxonomy (SSS, 2014), que ha estat el sistema històricament més emprat en la cartografia de sòls a Catalunya. La segona segueix la World Reference Base for Soil Resources (IUSS Working Group WRB, 2015), que és el sistema proposat per a la interoperabilitat de les dades de sòls en les especificacions de la Directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) i que compta amb la cooperació i el recolzament logístic de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl (IUSS).


Aquest document cartogràfic proporciona informació sobre la distribució dels sòls en el territori i les seves característiques físiques, químiques i biològiques. També proporciona informació precisa sobre els valors agronòmics, ecosistèmics i ambientals de les diverses unitats cartogràfiques en què s'ha dividit el sòl de Catalunya.

Desplegable presentació Mapa de sòls 1:250.000 [1,8 MB]


El mapa és l’eina bàsica per:

  • Mitigar els efectes del canvi climàtic.
  • Aplicar la Llei d'Espais Agraris, que ha de permetre la protecció dels sòls d'alt valor agrari i la planificació territorial agrària.
  • Preservar i gestionar de manera sostenible aquest recurs natural i estudiar la seva capacitat d'absorció de carboni.

És el resultat de síntesi de les diverses dades disponibles fins al 2018 i és fruit del treball col·laboratiu durant molts anys entre l'ICGC (DTES) i el DARP. Per a la seva elaboració també hi han col·laborat membres del grup de treball de sòls format per experts de diferents universitats catalanes, de l'Institut d'Estudis Catalans, del DARP i de l'ICGC.

Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 situa Catalunya al mateix nivell de països com Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Regne Unit o Itàlia, que disposen d'instruments equivalents.