• Imprimeix

La monografia tècnica: Els sòls de Catalunya-Val d'Aran ja és descarregable

Aquesta publicació és fruit de la col·laboració iniciada el 2008, pel llavors IGC i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), per a l'elaboració dels mapes de sòls de Catalunya 1:25 000. L'edició d'aquest volum ha comptat amb el suport del Conselh Generau d'Aran.

La monografia presenta el mapa de sòls 1:250 000 de la comarca amb la descripció dels sòls més abundants que s'han desenvolupat a la zona i un mapa detallat a escala 1:25 000 dels sòls amb major potencial agrícola que s'ubiquen en els fons de les valls.

La informació del treball és especialment rellevant ja que presenta, a un nivell detallat, informació sobre les principals característiques morfològiques dels sòls agrícoles de la vall, la seva fertilitat i els factors condicionants per a la producció agrícola. Aquests sòls, a causa de la seva localització, les condicions climàtiques i els materials originals sobre els quals s'han desenvolupat, presenten uns trets diferencials que els fan infreqüents en el conjunt dels de Catalunya. En els treballs de camp i en la redacció d'aquesta monografia tècnica han col·laborat personal tècnic i professorat de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, el Conselh Generau d'Aran, el DARP i l'ICGC.

La publicació s'emmarca en la celebració de l'Any Internacional dels Sòls 2015, declarat per les Nacions Unides.

Jaume Miranda i Canals
Director