• Imprimeix

MOMPA

Monitorització de deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny en àrees molt antropitzades

MOMPA és un projecte europeu, cofinançat pel Programa Interreg V a España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 (https://mompa.eu), que pretén monitoritzar les deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny com a acció fonamental per a la prevenció en àrees molt antropitzades.

Els socis participants pretenen afrontar aquest problema amb la realització de mapes d’inestabilitat per avaluar de forma continuada l’impacte potencial sobre els elements més vulnerables. En les zones que es detectin com a més sensibles pel seu elevat risc, s’establiran llindars i es definiran protocols d’actuació per les proteccions civils. La finalitat és millorar la capacitat de anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals. Un exemple és l’esllavissada del Punt de Trobada d’Andorra.


Esllavissada del 10 d’agost del 2019 (Punt de Trobada, Andorra)MOMPA a un cop d’ull

 • Títol: MOnitorización de Movimientos del terreno y Protocolo de Actuación (MOMPA)
 • Financiació: 395.376,80 €
 • Contribució FEDER: 245.293,92 € (65% del cost)
 • Data d’inici: 01/12/2019
 • Data d’acabament: 31/05/2022
 • Consorci: 4 patrocinadors de 3 països
  Espanya-Catalunya: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
  França: Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
  Andorra: Institut d'Estudis Andorrans 
 • Coordinació: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
 • Pàgina webhttps://mompa.eu
 • Programa: Projecte finançat per la UE (Interreg V-A España-Francia-Andorra, POCTEFA 2014-2020)

Resultats previstos

 • Mapes de seguiment dels moviments del terreny en zones d’Alt Urgell, Cerdanya, Capcir, Conflent i Andorra.
 • Mapes d’inestabilitats mitjançant delimitació cartogràfica de les zones de moviment.
 • Valoració de risc dels elements exposats als moviments del terreny identificats.
 • Definició de protocols d’actuació en suport de les accions de les proteccions civils.

Accions tècniques del projecte

Acció 1 – Coordinació

Es coordinaran totes les activitats tècniques i la comunicació entre socis per garantir una òptima execució del projecte.

Acció 2 – Activitats de comunicació

Potenciar una política activa de comunicació i transferència dels resultats obtinguts en la monitorització, la valoració del risc i de la metodologia emprada. La difusió s’articula mitjançant la pàgina web del projecte, de les xarxes socials, de publicacions científiques i de seminaris amb agents del territori i amb medis de comunicació.

Acció 3 – Monitorització dels moviments del terreny

Els resultats d’aquesta acció son la base pel desenvolupament de les accions 4 i 5. La monitorització es basa en la tècnica d’anàlisis interferometria diferencial DInSAR d’imatges satèl·lit. S’utilitzaran imatges de mitjana (Sentinel) i d’alta resolució (TerraSAR-X), per realitzar mapes de moviments del terreny a escala regional i local. Els resultats inclouran una extracció semiautomàtica dels fenòmens geològics associats a les zones actives de les àrees actives amb moviment més significatives (ADA) i els paràmetres de velocitat i deformació.

Acció 4 – Anàlisis de risc associat a moviments del terreny

L’objectiu d’aquesta acció es la valoració del risc dels elements potencialment afectats pels fenòmens geològics associats a les zones actives (ADA) detectades a l’acció 3. Es realitzarà una delimitació cartogràfica de detall i l’anàlisi dels danys potencials dels elements en risc extrets del la BT5M de l’ICGC.

Acció 5 – Protocol d’actuació

En casos representatius o especialment sensibles s’establiran llindars de pre-alerta o d’alerta dels moviments mitjançant mecanismes cinemàtics i de la dinàmica temporal del moviment, així com el desenvolupament metodològic per a la incorporació en protocols d’actuació de les proteccions civils.

Tasques de l’ICGC

ICGC participa en totes les accions, però és el responsable de l’acció 4.

Les accions principals van encaminades a les tasques següents:

 • Delimitació cartogràfica i valoració de la perillositat dels fenòmens actius.
 • Identificació i valoració dels elements en risc.
 • Desenvolupament d'una eina per la generació de mapes automàtics de risc en base a l’inventari i valoració dels elements vulnerables i de la perillositat del moviments del terreny.