• Imprimeix

Mapa topogràfic

Autor: Dr. Josep Maria Rabella. Universitat de Barcelona
Promotor: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013

cs mapa topográfico; fr carte topographique; it carta topografica; en topographic map; de topographische Karte

SUMARI

  1. Tipologies del mapa topogràfic
  2. El mapa topogràfic estatal
  3. Temes relacionats
  4. Referències
  5. Lectures recomanades

Mapa general, normalment de mitjana o gran escala, que representa principalment la topografia d'un territori, és a dir, el conjunt dels principals accidents i trets morfològics que el caracteritzen.

El terme mapa topogràfic, en un sentit ampli, expressa sobretot els productes més o menys primaris, d'escales relativament grans, resultants generalment dels aixecaments topogràfics (o fotogramètrics) del territori, del què mostra sobretot la seva configuració general, i per tant, tant la planimetria com l'altimetria, però també la localització, forma i dimensions d’elements concrets, visibles, fixos i durables de la zona que representen. Però en un sentit més concret, el terme mapa topogràfic fa sovint referència a un document oficial bàsic de cartografia, que cobreix sistemàticament, amb una mateixa escala i uns determinats criteris establerts, tot el territori propi de l'administració corresponent.

Fragment d'un full de l'antic mapa topogràfic francès a escala 1:80 000, gravat a una sola tinta, corresponent a la muntanya del Canigó. Dépôt de la Guerre, París, 1864.

Tipologies del mapa topogràfic

El mapa topogràfic de gran escala (1:100, 1:200, 1:500, 1:1 000, 1:10 000) constitueix sobretot un mapa base, document primari conseqüència de l'aixecament topogràfic o fotogramètric del territori. Els mapes generals d'escala molt més reduïda (1:500 000, 1:1 000 000, etc.), són ja més rarament anomenats topogràfics, i constitueixen els mapes derivats i simplificats (de grans regions, de països extensos, de continents) del que se'n deriven a la vegada molts altres mapes generals encara molt més sintètics d'us didàctic i divulgatiu (mapa físic, mapa polític), que serveixen freqüentment de base a altres productes cartogràfics que entren ja de ple, sobretot, dins la diversificada tipologia dels mapes temàtics.

Fragment del mapa topogràfic a escala 1:50 000 de Catalunya, corresponent a la Val d'Aran. Institut Cartogràfic de Catalunya, 1994.

Quan el mapa topogràfic és presentat a una escala relativament mitjana, generalment a 1:25 000 o 1:50 000, és publicat per una institució o organisme oficial com a document homologat per a l'administració i els usos públics, i el seu abast cobreix tot el territori administrat, s'anomena pròpiament mapa topogràfic estatal o nacional, i constitueix un producte cartogràfic fonamental, que ha requerit tota una infraestructura pròpia de l'aparell de l'Estat, i que mostra un extens inventari, avui mundialment força estandarditzat, d'informacions diverses (fronteres i altres límits administratius, línies de costa, fets hidrogràfics, relleu, assentaments humans, toponímia, comunicacions, vèrtexs geodèsics, etc.) imprescindibles també per a una multitud d'objectius públics i privats i d'usuaris de tota mena.

El mapa topogràfic estatal

El progrés tècnic i científic de la cartografia en general, i de l'oficial en particular, ha permès que el mapa bàsic, constituït en fulls, de tot un territori d'àmbit estatal hagi pogut millorar progressivament en precisió i freqüència d'actualització, i augmentar en conseqüència l'escala, des de les antigues 1:100 000 i 1:80 000 a les més actuals 1:50 000, 1:25 000 o encara, excepcionalment en alguns països, la més detallada 1:10 000. D'altra banda, malgrat que els mapes topogràfics estatals no han estat mai plenament estandarditzats a nivell mundial, les tendències en l'especificació d'objectius, en la selecció de projecció, el mateix contingut, el disseny, la simbologia utilitzada i fins i tot els paràmetres d'exactitud establerts tendeixen cada cop més a ser extremadament semblants, sobretot entre els països més desenvolupats.

Amb els actuals avenços de la cartografia digital, el mapa topogràfic oficial ha estat un dels primers que s'ha beneficiat de les millores i, actualment tendeix mundialment a ser distribuït gratuïtament pels servidors oficial de mapes de cada estat, permetent a l'usuari disposar a l'acte de l'ultima actualització efectuada, seleccionar estrictament el conjunt d'informació requerida en cada moment i decidir l'enquadrament més adequat per a cada ocasió, abandonant així definitivament les múltiples servituds que imposaven el antics fulls cartogràfics en paper.  

Temes relacionats

Referències

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO: Normas cartogràficas para la ejecución del M.T.N. Madrid, Ministerio de la Presidencia, 1985 i altres. ISBN: 84-505-1637-4.

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES: Llei i reglament de la informació geogràfica. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006. ISBN:84-393-7303-1.

IMHOF, Eduard: Kartographische Geländedarstellung. Berlín,Walter de Gruyter & Co., 1965. En anglès: Cartographic Relief Presentation. Nova York, Esri Press, 2007. ISBN 978-1-58948-026-1.

Lectures recomanades

ARUTA, Luigi i MARESCALCHI, Pietro: Cartografia. Lettura delle carte. Palermo, Dario Flaccovio Editores, 1994. ISBN: 88-7758-037-2.

PANAREDA i CLOPÉS, Josep Maria: Cómo interpretar el mapa topográfico. Madrid, Ediciones Anaya, 1984. ISBN: 84-207-2579-X.

PUYOL, Rafael i ESTÉBANEZ, José: Análisis e interpretación del mapa topográfico. Madrid, Editorial Tebar Flores, 1976. ISBN: 84-7360-004-5.