• Imprimeix

Vocabulari de l'escala dels temps geològics

Taula dels temps geològics i representació gràfica de l'escala temporal emprada en geologia amb la indicació del seu significat o l'etimologia

El vocabulari de l'escala del temps geològic recull la llista de noms de la Taula dels temps geològics, la representació gràfica de l'escala temporal emprada en geologia, amb la indicació del seu significat o l'etimologia.

La Taula dels temps geològics és una escala que s'expressa en unitats de temps relatives, l'escala cronostratigràfica. Aquesta es fonamenta en el principi de la superposició dels estrats i del contingut fòssil de cada grup d'estrats. A cada grup d'estrats amb un contingut fòssil determinat se li atorgà un nom. En principi moltes unitats eren de caràcter local i, amb el temps i la proliferació d'aquestes, va quedar clara la necessitat d'establir unes unitats estàndards amb validesa global. Per a cadascuna d'elles la Comissió Internacional d'Estratigrafia (ICS en la seva sigla anglesa) acordà un nom.

S'ha inclòs l'etimologia breu de tots els mots que identifiques les unitats geocronològiques que consten a la Taula dels temps geològics. Els noms de les unitats de major rang, eons i eres, fan referència al tipus de vida a la Terra; les èpoques prenen noms diversos, i les edats són les que prenen el nom de l'indret on es van descriure. En tots els casos es dóna el mot del qual deriva i la llengua a què pertany. Quan el mot és d'origen greco-llatí, se n'identifiquen els formants i els mots del quals deriven i llurs significats (Ex.: Eoarqueà: del grec ēṓs 'alba', i arkhaîos 'arcaic'). Si el nom és derivat d'un topònim, s'identifica i localitza el topònim en qüestió (Estefanià: derivat de (Sanctus) Stephănus, nom llatí de la ciutat francesa de Saint-Étienne, Roine-Alps). També s'ha indicat la traducció o el terme anglès original.

Tots els noms, amb la definició o l'etimologia del mot, són en dues llistes: la primera és ordenada per ordre alfabètic i s'hi indica les unitats de rang superior a les quals pertany; la segona és en l'ordre geocronològic en què consten a la Taula dels temps geològics; aquesta inclou també l'etimologia dels noms de les diverses fàcies. La lectura d'aquesta segona llista permet, entre altres coses, saber en quines àrees van ser descrites bona part de les unitats cronostratigràfiques.

Divisions geocronològiques

El tipus de lletra indica a quina de les divisions geocronològiques fa referència cada terme.

: Unitat geocronològica de major rang dins l'escala del temps geològic.

ERA: Unitat geocronològica de rang elevat dins l'escala del temps geològic que se situa per sota l'eó.

Període: Unitat geocronològica inferior a l'era i superior a l'època.

Època: Unitat geocronològica inferior al període i superior a l'edat.

Edat: Unitat geocronològica de menor rang dins l'escala del temps geològic.

- Fàcies (F.): Conjunt de caràcters físics, mineralògics, petrogràfics o paleontològics que presenta una unitat geològica. En alguns casos s'utiliza el nom de la fàcies per indicar també l'edat d'una unitat litostratigràfica.