• Imprimeix

Presentació

L'Atles geològic de Catalunya apropa el coneixement sobre la constitució geològica del territori a la societat

El món inorgànic, la geosfera, és el suport físic del món de la vida a la Terra, la biosfera. La geosfera proporciona el substrat i els recursos necessaris (aigua, roques i minerals) per al desenvolupament de la vida que transcorre al nostre planeta.

A l'home, que com a ésser racional té la capacitat de conèixer la seva posició a la natura, la Terra li brinda, endemés, el plaer immediat de la percepció dels seus trets i la possibilitat d'aprendre sobre el passat del planeta i els orígens de la vida.

Compra versió impresa a l'ebotiga electrònica

Edició tapa dura

Edició tapa tova

Miniatura de l'Atles Geològic de Catalunya
L'Atles geològic de Catalunya és un projecte dut a terme per l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya per apropar el coneixement sobre la constitució geològica del territori a la societat l'any 2010. L'objectiu és millorar la percepció de la geologia de Catalunya pels ciutadans, posant a llur abast una nova eina que els facilitarà la comprensió de les característiques geològiques i la successió de processos que han conduït a la configuració actual del territori de Catalunya. La cartografia de l'Atles geològic de Catalunya s'ha realitzat amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l'Instituto Geológico y Minero de España.

L'extraordinària diversitat orogràfica que té Catalunya, visible sobre el terreny en forma de relleus contrastats i paisatges diversos, té també el seu equivalent des del punt de vista geològic. Efectivament, Catalunya és un país privilegiat des d'aquest punt de vista, atès que hi afloren les roques representatives o resultants dels processos geològics dels darrers 550 milions d'anys. Aquesta geodiversitat permet de fer un recorregut pels temps geològics en un espai territorial relativament reduït.


Aquesta obra té com a objectiu de presentar el Mapa geològic de Catalunya a escala 1:50 000 amb els formats i l'estructura de continguts similars als d'un atles convencional; com en aquests, el mapa va acompanyat d'un seguit de pàgines amb la informació addicional que facilita la consulta i la comprensió del conjunt. El propòsit és que esdevingui no tan sols una obra de consulta de despatx, sinó un llibre amè per a fullejar, amb explicacions planeres tot i la diversitat i la dificultat d'alguns dels temes que s'hi tracten.


En qualsevol mapa topogràfic o atles geogràfic convencional, la majoria dels elements representats són senzills d'identificar pels usuaris. Això no succeeix amb els mapes geològics, en els quals es representen objectes (roques, estructures, dipòsits no consolidats, etc.) difícils de reconèixer sobre el terreny pels lectors no especialitzats. A aquesta complexitat cal afegir el factor temps geològic. Per aquesta raó l'Atles geològic de Catalunya incorpora una introducció de contingut geològic relativament extensa que pretén de facilitar la comprensió del conjunt, sense voler ser en cap cas un manual de geologia. El seu enfocament proposa ingredients innovadors en la forma de presentar i transmetre el coneixement geològic del territori, proporciona un resum assequible de la geologia de Catalunya, en el qual s'explica la història de la seva formació i la seva evolució, bo i destacant algunes de les seves particularitats geològiques.

  • L'Atles geològic de Catalunya a escala 1:50 000 s'ha estructurat en dues parts clarament diferenciades: la primera part, introductòria i de caràcter estrictament geològic, i la segona, amb el mapa geològic 1:50 000, la seva llegenda i la metodologia en la formació del conjunt de la Base de dades geològiques de Catalunya, de la qual deriva el Mapa geològic de Catalunya, que constitueix el nucli de l'obra.
  • Per a facilitar la lectura de la descripció de les unitats cartogràfiques s'han compilat tots els termes geològics que consten a les llegendes i s'ha construït un vocabulari expressament per a aquest treball; consta de gairebé 600 mots o expressions i s'han inclòs com un apèndix a les llegendes per tal de facilitar la consulta. Per a la redacció de les definicions s'han establert unes pautes comunes per a cada grup temàtic de mots, de manera que totes les roques, minerals, components dels sediments, restes fòssils, etc. són descrits seguint la mateixa estructura i els mateixos criteris.
  • També s'hi ha inclòs l'etimologia breu de tots els mots que identifiquen les unitats geocronològiques que consten a la Taula dels temps geològics. En el cas de noms de temps geològics es dóna el mot del qual deriva i la llengua a què pertany. Quan el mot és d'origen greco-llatí, se n'identifiquen els formants i els mots dels quals deriven i llurs significats. Si el mot és derivat d'un topònim, normalment el del lloc on primer s'estudià i es definí el període, s'identifica i localitza, de manera sumària, el topònim en qüestió. En total són més de 150 termes.
  • L'atles es tanca amb un complet índex toponímic que permet la cerca dels principals noms de lloc de Catalunya i també de les terres veïnes. Aquest índex compta amb prop de 12 000 entrades i contempla municipis, nuclis de població, cims, serres i massissos i altres elements orogràfics. Igualment s'hi inclouen noms d'instal·lacions de caràcter antròpic que faciliten l'orientació i el posicionament sobre el terreny (aeroports, pistes d'esquí...). Els noms de lloc de l'índex es troben als mapes que conformen el gruix de l'obra, on apareixen retolats de manera difuminada, a fi de facilitar la lectura geològica.