• Imprimeix

Els tipus litològics

Fotografies dels principals tipus de roques que mostren la varietat de tipus litològics que afloren a Catalunya

El mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000

El Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 proporciona informació petrològica, mineralògica i geoquímica bàsica de les roques i dels dipòsits no consolidats que afloren a Catalunya.

Aquest mapa s'ha obtingut del tractament de la base de dades associada al Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 (BGC250M). Per a la seva formació s'han incorporat nous atributs a cadascuna de les unitats cartogràfiques de la BGC250M, referents a la litologia, la mineralogia i la geoquímica essencials dels materials, a llur origen i a altres característiques, com ara la mida de gra per a les roques detrítiques o el grau de consolidació en sediments recents. El tractament conjunt d'aquestes dades ha permès d'agrupar les unitats cartogràfiques de la BGC250M en un seguit de grups litològics.

Un grup litològic es defineix en la Base de dades litològiques de Catalunya 1:250.000 (BLC250M) com una unitat cartogràfica amb una litologia predominant o una associació litològica constant en tot l'àmbit del mapa. Cada grup litològic es caracteritza per la presència de determinats minerals o grups minerals, prescindint de l'edat de formació de les roques.

Tanmateix no tots els grups litològics representats al mapa són comparables pel que fa a llur constitució litològica. Hi ha grups litològics homolítics, caracteritzats per presentar litologies molt uniformes a tota llur àrea d'aflorament, mentre que els grups litològics heterolítics són formats per associacions litològiques cartogràficament inseparables. Per a aquells casos en què les unitats cartogràfiques de la BGC250M són formades per conjunts litològics que serien destriables a escales més detallades, s'han definit les unitat plurilítiques, que constitueixen grups litològics especials.

S‘han definit 38 grups litològics, representats cadascun d'ells per un color al mapa i a la llegenda. Cada grup litològic és identificat per un codi amb dos camps que fan referència, en primer lloc, a les característiques litològiques o al seu origen i, tot seguit, als components químics i/o mineralògics més destacats.

Les abreviatures que s'han utilitzat en la formulació dels codis que identifiquen els grups litològics són les següents:

 

Epígrafs dels Grups litològics

Origen o tipus litològic

 • E: Evaporítica
 • C: Carbonàtica
 • D: Detrítica
  • Dg: Detrítica de gra gros
  • Dh: Detrítica heterogranular
  • Dm: Detrítica de gra mitjà
  • Df: Detrítica de gra fi
 • O: Orgànica o organògena vegetal
 • Nc: No consolidat
 • P: Plutònica
 • V: Volcànica
 • M: Metamòrfica
 • G: Ortognèissica

Quimisme i/o mineralogia

 • Q: Silícic
 • Si: Silicatat
 • Mx: Silícic /Silicatat /Carbonàtic
 • Ca: Calcari
 • Do: Dolomític
 • Su: Sulfats
 • Cl: Clorurs
 • Mo: Matèria orgànica vegetal
 • Pl: Unitats plurilítiques

 

 


Miniatura del Mapa de grups litològics de Catalunya 1.250.000

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 (Descàrrega 6 MB)
Institut Geològic de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya (2006)


 

Per tal d'il·lustrar la gran varietat de tipus litològics que afloren a Catalunya, s'exposen en les planes següents un seguit de fotografies dels principals tipus de roques. En aquestes planes les roques són ordenades atenent als criteris genètics clàssics, i seguint, a grans trets, la classificació establerta en el Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000.

Per a cada grup genètic s'ha inclòs una definició breu, incidint en els aspectes que en faciliten la identificació a partir de l'observació directa dels afloraments rocosos i de les mostres de mà. Amb aquestes descripcions i les fotografies que les acompanyen es posa de manifest la diversitat litològica del registre geològic a Catalunya.

Galeries fotogràfiques