Instrumentació i xarxes de control | icgc

Instrumentació i xarxes de control

Serveis de monitoratge amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals

Els serveis de monitoratge amb xarxes de control són eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals que incideixen en les infraestructures i en la societat en general. La instrumentació es pot fer tant en superfície, com en el subsol a l'interior dels sondejos, i poden assolir considerables fondàries en funció del tipus de fenomen geològic que es vol estudiar.

La instrumentació pot ser de diferents tipus de sensors sísmics (acceleròmetres, sismòmetres, etc.), instruments hidrogeològics (piezòmetres, mostreig, etc.) i instruments geotècnics (extensòmetres, inclinòmetres, etc.). Aquesta instrumentació comprèn les fases d'adquisició, de processament i de transmissió de les dades.

 

Xarxa sísmica i acceleromètrica

Desplegament de xarxes instrumentals i sistemes de transmissió, centre de recepció de dades, implementació de sistemes automàtics de comunicats i alertes en temps real, simulació d'escenaris de danys.

Les estacions sísmiques disposen d'antenes VSAT (Very Small Aperture Terminal) que envien la informació sísmica via satèl·lit i de manera continuada al centre de recepció de dades. En aquest centre es disposa d'un potent programari d'anàlisi per al procés de les dades que permet fer la localització automàtica dels terratrèmols regionals, l'arxivament de les dades i la difusió ràpida de la informació bàsica de la sismicitat enregistrada (servei telefònic de megafax de tramesa a Protecció Civil i administracions i eines internet de pàgina web i dades d'accés públic a la bústia FTP). 
Per a la mesura de l'acceleració de moviments forts del sòl s'ubiquen equips d'accelerògrafs en emplaçaments de diferents condicions geològiques (sediment o sòl i roca).

Els estudis de caracterització del moviment del sòl i els possibles efectes d'amplificació del sòl deguts a la columna de sediment sobre la que es recolzen les infraestructures són la base dels treballs de microzonació sísmica en zones urbanes.

 

Xarxa nivometeorològica

Les estacions nivometeorològiques d'alta muntanya recullen dades sobre la quantitat i intensitat de les precipitacions tant líquides com sòlides, la velocitat i la direcció del vent, la temperatura i la humitat de l'aire, la radiació solar incident, el gruix de neu acumulada, i dades de l'interior del mantell nival com: temperatura, estratigrafia i resistència. Les xarxes automàtiques suposen una millora quantitativa i qualitativa de les dades corresponents a les condicions de la neu i l'evolució meteorològica per sobre dels 2000 m d'altitud. 
Tot el conjunt de dades enregistrades són trameses de manera continuada i en temps real al centre de recepció de dades via telefonia mòbil (GSM, Iridium) i d'enllaços de ràdio. 
Amb tota la informació processada i validada es realitza el butlletí de predicció d'allaus per a les noves condiciones meteorològiques per a cadascuna de les diferents regions incloses a l'interior de la xarxa.

 

Xarxa de control geotècnica

L’auscultació del moviment i altres variable del terreny és un element essencial en l’estratègia de mitigació del risc causats per fenòmens geològics actius. El control dels moviments del terreny permet augmentar el coneixement dels fenòmens inductors del risc, realitzar pronòstics a curt termini, informar les parts interessades i donar una assistència a la presa de decisions.

Les xarxes d’auscultació estan constituïdes essencialment per 3 elements:

  • els sensors
  • els enregistradors de dades i els elements de transmissió
  • el programari que permet la seva anàlisi

 

La tendència actual és automatitzar les dades d’auscultació de manera que els 3 elements esmentats queden integrats.

En el camps del sensors o dispositius de registres distingim aquells que permeten auscultació puntual respecte els que abasten franges més amples i entre aquells els aparells que ens aporten registres continus en el temps respecte els que aporten dades discontinues. La següent taula mostra un resum dels principals elements.

 

 

Domini temporal

ContinuDiscontinu

Domini espacial

ContinuRadar d’obertura sintètica (GB-Insar)Escàner làser (TLS)
Puntuals o dispers

Piezòmetres automàtics

Fissurímetres automàtics

Estació total robotitzada paràmetres meteorològics

Extensòmetres

Inclinòmetres

Fissurímetres manuals

Mètodes topogràfics convencionals