• Imprimeix

Visita a les zones danyades

S'han pogut visitar els nuclis urbans més importants de la regió afectada pel terratrèmol i diferents zones rurals (veure mapa de la (veure mapa de la figura 3):

Alhoceima

Foto 7. Campament a la plaça major d'Al Hoceima.

Foto 7. Campament a la plaça major d'Al Hoceima.

S'han pogut visitar els nuclis urbans més importants de la regió afectada pel terratrèmol i diferents zones rurals (veure mapa de la

 

Imzouren

Ciutat quasi tant important com Al Hoceima, però de característiques constructives i d'assentament molt diferents. La ciutat s'exten al llarg de 3 km del marge esquerra de l'Oued Nekkor i ocupa part de la plana al·luvial recent i terrasses més antigues (d'orografia suau) de l'Oued Nekkor i de l'Oued Rij (figura 3), formades per conglomerats, gresos i llims d'edat Pliocé.

És una ciutat, on recentment els diners de l'emigració a Europa han estat invertits en múltiples edificis de PB+ 2, 3 o 4 nivells. Són edificis de pilar i jàcena de formigó amb tancaments d'obra de fàbrica, com també és troben a moltes zones d'Espanya.

Les infrastructures són rudimentàries, per exemple la majoria de carrers són sense asfaltar, no hi ha clavegueram, les construccions al extra-radi no segueixen cap ordenament, apropant-se cap a les zones rurals, etc. S'observen edificis molt danyats (una trentena han col·lapsat) i d'altres en bon estat.

L'Agència Regional d'Urbanisme amb el suport de l'ONG francesa Architectes d'Urgence estaven duent a terme el cens dels edificis danyats, i vàrem tenir l'oportunitat de fer diverses trobades i reunions amb ells, de les quals donarem compte tot seguit.

És molt difícil d'establir un valor de intensitat a la ciutat, ja que la dispersió observada és molt forta: danys 5 a edificis tipus B o fins i tot C i danys 0 a molts edificis de tipus C (o B). Caldrà esperar el resultat del treball efectuat per l'Agencia Regional per tenir la distribució total dels danys. Possiblement la presència de sols no molt consolidats i algunes pràctiques constructives juguen un paper important en aquesta distribució.

Per a contribuir a donar alguna explicació a la distribució des danys s'ha realitzat durant la visita l'enregistrament de microtremors a uns 10 punts de la ciutat, caracteritzats per l'existència de danys de diferent grau: de 0 a 5 i en barris diferents de la ciutat. S'ensenyen tres figures amb mesures efectuades davant de 2 edificis col·lapsats i d'un edifici sense danys aparents (fotos 8, 9, 10, 11, 12 13 i figures 4, 5 i 6). La tendència de les relacions espectrals (mètode de Nakamura) no sembla

 

Ajdir

És una aglomeració urbana més petita i dispersa que l·anterior, també situada a les terraces dels Oueds mencionats i més a prop de l·epicentre i de la probable falla originària de la crisi sísmica. Els danys semblen importants i més uniformes. S·han visitat molts edificis molt danyats (graus 3 o 4) i de qualitat aparent bona (C) i s·han realitzat mesures de microtremors davant diferents edificis (fotos 14, 15 i 16 i figura 7). La intensitat sembla ser superior al grau VIII.

Izmourenne

És una aglomeració mig urbana, mig rural, situada en altura, fòra de la plana dels oueds, sobre terrenys formats per gresos dels mantells de flysch i en presència de cons de dejecció importants. Els danys hi semblen també importants. S'han fet mesures de microtremors davant alguns edificis (fotos 17 i 18, figura 8).

Zones rurals de Ait Kamra i d'Ifassayenne

Són dos zones característiques d'una gran superfície situada a prop de la ruptura sísmica, on s'hi ha observat fissures en el terreny que poden indicar l'existència propera de la ruptura. En aquestes zones s'hi ha observat molts col·lapses de cases d'una sola planta, de construcció tradicional en pedra i en fang. Els assentaments són molt dispersos, no hi ha pròpiament nuclis urbans i és en aquestes zones on hi ha hagut més víctimes causades per l'enfonsament dels sostres pesats. Molts danys de grau 5 en construccions de tipus A (fotos 19 i 20).

Presa de Mohamed Abde El Karim El Khatabi

Es tracta d'una presa de terra situada sobre el Oued Nekkor a uns 20-30 km de l'epicentre. Segons el responsable de la Oficina d'Hidràulica de Al Hoceima, la presa no va patir desperfectes. L'accelerògraf de la presa va enregistrar el sisme principal amb una acceleració propera a 0.20 g.

Instal·lació de liquació de gas GPL a Izmourenne

Es tracta d'una planta de liquació de gas per la càrrega de bombones per l'ús domèstic. Va ser l'emplaçament de l'accelerògraf GAS. Existeix un dipòsit de 2000 m3, que està suportat per 8 pilars d'1 m. de diàmetre i enfonsats 8 m sota terra. El dipòsit va resistir be la batzegada, segons el responsable de la planta, Sr. Temsmani Mohammed. Malgrat la pèrdua de fluid elèctric durant més de 36 h les feines de manteniment van fer-se manualment. Hi havia certa inquietud en l'estat d'alguns edificis de maquinaria, que al pas de les diferents rèpliques s'anava degradant.